Työtapaturmavakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöntejä todettiin enemmän kuin aiemmin

Noin 4 500 työnantajaa oli viime vuonna eri syiden takia jättänyt lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ottamatta. Tapaturmavakuutuskeskuksen valvonnassa havaittu laiminlyöntien määrä on noin 2100 tapausta enemmän kuin vuonna 2021.

Vuonna 2022 Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) suorittamassa valvonnassa vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneiden työnantajien maksamat palkat olivat reilut 50 miljoonaa euroa, joka on yli 20 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Laiminlyöntimaksuja vakuuttamattomista palkoista kertyi noin 1,8 miljoonaa euroa. 

TVK tehosti viime vuonna vakuuttamisvelvollisuuden valvontaansa, minkä seurauksena valvottujen työnantajien kokonaismäärä kasvoi ja tämän seurauksena myös todettujen laiminlyöntitapausten määrä nousi edellisestä vuodesta.

”Tulorekisteritietoja käyttämällä pystymme puuttumaan aiempaa nopeammin vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöntiin. Yksittäisen työnantajan vakuuttamattomasta työstä maksetut palkkasummat eivät ehdi kasvaa pitkältä ajalta ja näin työnantajille koituvat laiminlyöntimaksutkin pysyvät kohtuullisina, vaikka kokonaispalkkasummat ja kokonaislaiminlyöntimaksut ovat nousseet”, kertoo TVK:n valvonnan päällikkö Niina Laakso.

Vakuutus jäi ottamatta tietämättömyyden takia

Vakuuttamattomuuden syynä oli yleensä tietämättömyys vakuuttamisvelvollisuudesta. Työnantajien yleisiä virheellisiä käsityksiä oli muun muassa se, että työttömyys- ja eläkevakuuttamisen ikärajojen luultiin koskevan myös työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamista.  

Vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneille työnantajille oli usein epäselvää, että heidän tulee itse selvittää ja hoitaa vakuuttamiseen liittyvät työnantajan velvollisuutensa. Työnantajat olettivat saavansa asiasta ilmoituksen joltakin ulkopuoliselta taholta palkkaamisen tai palkanmaksun yhteydessä.

TVK pyrkii lisäämään työnantajien tietoisuutta vakuuttamisvelvollisuudesta eri keinoilla. TVK on esimerkiksi ottanut yhteyttä niihin työantajiin, joiden maksamat ja tulorekisteriin ilmoittamat palkat ovat olleet vakuuttamisrajan ylittymisen lähellä ja joilta vakuutus on vakuutusrekisterin tietojen mukaan puuttunut.

Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneiden työnantajien toimialakirjo on laaja

Vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneet työnantajayritykset jakautuivat monelle eri toimialalle.

”Vuodesta toiseen laiminlyöntien osuus on suurimmillaan kaupan, ammatillisen ja tieteellisen alan sekä rakennusalan toimialoilla ja muussa palvelutoiminnassa”, Laakso toteaa.

Ammatillinen ja tieteellinen ala käsittää lähinnä lakiasiain- ja laskentatoimen palveluja, liikkeenjohdon konsultointia sekä arkkitehti- ja insinööripalveluja, muu palvelutoiminta erilaisten järjestöjen toimintaa.

Kotitaloustyönantajien osuus vakuutuksen ottamisen laiminlyöneistä työnantajista laski ensimmäistä kertaa vuosiin. Kotitalouksien osuus oli viime vuonna 20 % laiminlyöntitapauksiksi todetuista työnantajista. Vuonna 2021 kotitalouksien osuus oli vielä 27 %.

Osakeyhtiömuotoisten yritysten osuus vakuuttamisen laiminlyöneistä työnantajista kasvoi 45 %:iin vuonna 2022 edellisen vuoden 38 %:sta.

Edellisvuosiin verrattuna myös elinkeinonharjoittajien osuus nousi edellisvuodesta neljällä prosenttiyksiköllä 16 %:iin.

Uutena toimialana valvonnassa näkyi hallinto- ja tukipalveluttoiminto 5,2 %:n osuudella. Toimialaluokkaan kuuluvat vuokraus- ja leasingtoiminta, matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta, turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalveluja sekä kiinteistön- ja maisemanhoitoa.

TVK:lla lakisääteinen valvontatehtävä

TVK:n lakisääteisenä tehtävänä on valvoa työnantajien vakuuttamisvelvollisuuden täyttymistä. Tehtävä on säädetty TVK:lle työtapaturma- ja ammattitautilaissa.

TVK on tehnyt vakuuttamisvelvollisuuden valvontaa työtapaturma- ja ammattitautilain voimaan tulosta, vuodesta 2016 lähtien. Valvonnan kohteena ovat kaikki Suomessa palkkaa maksaneet työnantajat.

Pääasiallinen valvonnan toteuttamistapa on jälkikäteinen massavalvonta, missä TVK:n valvonta poimii tiedot palkkojen maksuista tulorekisteristä ja vertaa niitä vakuutusrekisterin tietoihin.

Jos työnantaja on ilmoittanut tulorekisteriin maksaneensa palkkoja, mutta vakuutusrekisteristä ei löydy tietoa työnantajan ottamasta työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, TVK:n valvonta poimii tapauksen tarkempaan tarkasteluun.

Voit lukea tarkemmin TVK:n valvonnan viime vuoden tuloksista analyysistämme, joka löytyy Työtapaturmatiedosta.