Under 2022 ökade antalet arbetsolycksfall mera än tidigare uppskattat

Löntagarna råkade 2022 ut för sammanlagt 114 600 arbetsolycksfall, av dessa var 92 000 olycksfall på arbetsplatsen och 22 600 olycksfall under resan till och från arbetet. Antalet olycksfall på arbetsplatsen ökade med 1,6 % jämfört med året innan och antalet olycksfall under resan till och från arbetsplatsen med hela 23,5 %.

Antalet arbetsolycksfall ökade mera än vad Olycksfallsförsäkringscentralen uppskattade i den i oktober publicerade prognosen för 2022.

Inom flera branscher sjönk antalet arbetsolycksfall eller så låg antalet på samma nivå som året innan. Däremot ökade antalet arbetsolycksfall inom transport och lagring samt förvaltnings- och stödtjänster, vilket också förklarar det ökade antalet arbetsolycksfall i fjol.

Knappt en fjärdedel av olycksfallen på arbetsplatsen var en följd av fallolyckor, över 3 000 olyckor skedde genom fall från högre höjd.

“Antalet och andelen arbetsolyckor som sker i samband med att personen förflyttar sig är betydande. I fjol kunde 35 % av alla olycksfall på arbetsplatsen och på resan till och från arbetet klassificeras som fallolyckor. Det här är ett tydligt utvecklingsområde inom arbetssäkerheten” säger databasanalytiker Janne Sysi-Aho på Olycksfallsförsäkringscentralen.

Frekvensen varierar mellan branscher, åldersgrupper och geografiska regioner

Frekvensen arbetsplatsolycksfall, det vill säga antalet ersatta skador per en miljon arbetstimmar, låg 2022 på samma nivå som året innan, det vill säga på 26 arbetsplatsolycksfall/miljoner arbetstimmar. Vid en granskning på längre sikt har arbetsplatsolycksfallens frekvens sjunkit något.

Jämfört med året innan steg frekvenserna dock i synnerhet inom branscherna byggande samt transport och lagring samt också inom administration och stödtjänster. 

Det finns tydliga skillnader i frekvenserna för olycksfall på arbetsplatsen mellan olika åldrar. I fjol hade löntagare i åldersgruppen 20‒24 år den högsta frekvensen. Antalet arbetsolycksfall som de unga råkar ut för är högt, men för de äldre åldersgrupperna med löntagare leder arbetsolycksfallen i genomsnitt till allvarligare följder än inom de yngre åldersgrupperna.

Regionalt stod Österbotten för den lägsta frekvensen, 18 olycksfall på arbetsplatsen per en miljon arbetstimmar och Satakunta för den högsta med 37 olycksfall på arbetsplatsen per en miljon arbetstimmar. Skillnaderna i frekvens mellan landskapen förklaras bland annat av de olika näringslivsstrukturerna.

Olycksfall under resan till och från arbetet

Löntagarnas antal olycksfall under resan till och från arbetet ökade redan för andra året i rad. Övergången till distansarbete på grund av coronapandemin minskade antalet olycksfall på resan till och från arbetet 2020, men i fjol ökade antalet olycksfall på resan till och från arbetet redan nästan till samma nivå som 2019.

I synnerhet under våren i fjol skedde det ett stort antal olyckor på vägen till och från arbetet. I början av mars i fjol var det exempelvis en kort period med halt väglag, där vädret blev kallare och ett regnområde korsade Finland, vilket ledde till att det inom loppet av några dagar enbart i Nyland skedde cirka femhundra olycksfall på vägen till och från arbetet.

Fotgängarna stod för majoriteten av olycksfallen på vägen till och från arbetet, till dessa räknas också de olyckor som skedde vid användning av andra transportformer medan man promenerade.

Kommande publiceringar av arbetsolycksfallsstatistik

Olycksfallsförsäkringscentralen publicerar branschvisa analyser av arbetsolycksfallsstatistikerna under våren och försommaren. Prognosen över antalet arbetsolycksfall för innevarande år publiceras i oktober 2023.