Arbetsgivarna tecknade inte olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring på grund av bristande information

I fjol konstaterades i Olycksfallsförsäkringscentralens tillsyn att över 3 000 arbetsgivare hade försummat att teckna en olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för alla arbetsgivare som står under tillsyn. Den vanligaste orsaken till försummelse av skyldigheten var att arbetsgivaren inte hade varit medveten om sin försäkringsskyldighet.

År 2023 granskade Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) 6 415 arbetsgivare, av vilka 3 196 konstaterades ha försummat sin skyldighet att teckna olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

Antalet arbetsgivare som ingick i utredningen och antalet upptäckta försummelser minskade jämfört med 2022, då TVK:s tillsyn undersökte över 9 000 arbetsgivare, av vilka cirka 4 500 hade försummat sina försäkringsskyldigheter.

Även om färre fall av försummelse upptäcktes nu, var det fortfarande fler fall än under åren före 2022.

I och med att färre fall av försummelser upptäcktes och försummelsetiderna är korta tack vare den aktuella handläggningen, sjönk lönerna för oförsäkrade arbeten till 33,7 miljoner euro från över 50 miljoner euro år 2022.

I fjol betalade arbetsgivare som försummat sina försäkringsskyldigheter sammanlagt 1,22 miljoner euro i försummelseavgifter till TVK.

Fördelningen mellan näringsgrenarna av arbetsgivare som inte fullgjort sin försäkringsskyldighet var oförändrad jämfört med tidigare år. Liksom året innan var övrig serviceverksamhet, yrkesmässig, vetenskaplig och teknisk verksamhet samt byggverksamhet de näringsgrenar som hade den högsta förekomsten av försummelser år 2023. Skillnaderna mellan näringsgrenarna är dock små.

– Resultatet av övervakningen var inte överraskande. Även om antalet minskade efter det föregående exceptionellt omfattande tillsynsåret, är resultaten desamma som tidigare år och vår tillsyn är väletablerad och effektiv, säger tillsynschef Niina Laakso på TVK.

TVK har en lagstadgad tillsynsuppgift

TVK:s lagstadgade uppgift är att övervaka att arbetsgivarens försäkringsskyldigheter fullgörs. Uppgiften föreskrivs för TVK i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

TVK har övervakat försäkringsskyldigheten sedan lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar trädde i kraft 2016. Övervakningen gäller alla arbetsgivare som betalat lön i Finland.

Den huvudsakliga metoden för tillsyn är massövervakning i efterhand, där TVK:s tillsyn tar ut uppgifter om löneutbetalningar ur inkomstregistret och jämför dem med uppgifterna i försäkringsregistret.

Om arbetsgivaren har anmält till inkomstregistret att han eller hon har betalat ut lön, men försäkringsregistret inte innehåller uppgifter om arbetsgivarens olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, tar TVK:s tillsyn upp ärendet för fortsatt utredning.