1930-luku

Tapaturma- ja sairausvakuutuslakien kehittäminen jatkui 1930-luvulla. Vuoden 1935 uudessa tapaturmavakuutuslaissa tarkennettiin vanhan lain tulkinnanvaraisiksi jääneitä kohtia ja voidaankin sanoa, että sen myötä Suomeen luotiin järjestelmä, jonka perustat säilyivät aina vuosisadan loppuun saakka.

6§ ”Työssä sattuneen tapaturman aiheuttamaksi katsotaan tässä laissa vammaa, jonka työntekijä on saanut 1) työssään; 2) työssä johtuvissa olosuhteissa a) työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella; b) matkalla asunnostaan työpaikalle tai päinvastoin; c) ollessaan työnantajan asioilla; tahi 3) yrittäessään varjella tai pelastaa työnantajansa omaisuutta tahi, työtoimintansa yhteydessä, ihmishenkeä.”

Lakiuudistus laajensi jälleen vakuutettavien joukkoa: nyt sen piiriin tulivat työnjohtajat, valvojat, seuraajat sekä laivapäällystöön kuuluvat, mikäli heidän vuositulonsa jäivät alle 48 000 markkaan.

Uudistus nosti vakuutettujen määrän jo päälle 600 000:en.

Ammattitautien korvaamisesta määrättiin erillisellä asetuksella. Niitä aiheuttavien aineiden luettelo supistui seitsemään: arsenikki, lyijy, elohopea, bensiini, bensoli, kivihiiliterva ja fosfori. Listalla pysyivät kuitenkin voimakkaasti säteilevä energia sekä pernarutto.

Suurin uudistus laissa oli työnantajan omavastuun käyttöönotto. Eduskunta asetti omavastuurajan 200 markkaan, mikä käytännössä tarkoitti työntekijän kestoltaan enintään kolme päivää kestävää työkyvyttömyyttä.

Euroopan poliittisen tilanteen kiristyminen oli pantu merkille myös Suomessa. Vuonna 1938 säädettiin laki sotilastapaturmista, joka takasi maanpuolustustehtävissä vammautuneelle tai näissä tehtävissä kuolleen omaiselle samankaltaiset korvaukset kuin tapaturmavakuutuslaissa oli määritelty työntekijöille ja heidän omaisilleen.

Sodan syttyessä vuonna 1939 tapaturmavakuutuksen piirissä oli hieman yli 740 000 suomalaista eli suunnilleen joka viides 3,7 miljoonaisesta kansasta. TVL:n jäsenyhtiöt perustivat marraskuussa, vain muutama viikko ennen talvisodan alkua, sotavahinkopoolin sotatapaturmien varalle.