Kuva -

TOT-organisaatio

TOT-johtokunta

TOT-tutkintaa johtaa ja valvoo TVK:n hallituksen asettama TOT-johtokunta. TOT-johtokunnalle kuuluvat seuraavat tehtävät:

 1. TOT-tutkintaan otettavista tapauksista päättäminen.
  TOT-johtokunta päättää tutkintaan otettavista tapauksista sille tehtyjen esitysten ja sovitun kriteeristön perusteella.
 2. TOT-tutkintaryhmien toiminnan ja tutkinnan laadun valvonta.
  Lähtökohtana on, että TOT-tutkintaryhmät työskentelevät TVK:n asiantuntijan johdolla ilman TOT-johtokunnan välitöntä jatkuvaa ohjausta ja valvontaa. TOT-johtokunta voi kuitenkin muuttaa TOT-tutkintaryhmien kokoonpanoja ja työskentelytapoja, mikäli se katsotaan tutkinnan laadun, vaikuttavuuden ja objektiivisuuden kannalta välttämättömäksi.TOT-tutkintaryhmien johtajat raportoivat TOT-johtokunnalle tutkintaryhmien toiminnasta. Epäselvissä ja sovituista tutkintakäytännöistä poikkeavissa tilanteissa TOT-johtokunta päättää tutkinnan etenemisestä tutkintaryhmän tekemien esitysten perusteella.Sovituista periaatteista poikkeavista menettelytavoista päättää aina TOT-johtokunta.
 3. TOT-tutkintaraporttien hyväksyminen ja TOT-viestinnän johtaminen.
  TOT-johtokunta päättää TOT-raporttien julkaisemisesta TOT-tutkintaryhmien sille tekemien esitysten ja niihin mahdollisesti liittyvien lausuntojen perusteella.TOT-johtokunta johtaa TOT-tapauksiin liittyvää viestintää. Käytännön viestinnästä vastaa TVK:n toimisto TOT-johtokunnassa päätettyjen periaatteiden mukaisesti.
 4. TOT-toiminnan kehittäminen.
  TOT-johtokunta päättää TOT-toimintaan liittyvistä kehittämishankkeista sekä valvoo niiden toteutusta ja toimeenpanoa.

TOT-johtokunnassa ovat edustettuina vakuutuslaitokset ja työmarkkinajärjestöt. Päätösvaltaa TOT-johtokunnan kokouksissa käyttävät vakuutuslaitosten ja työmarkkinajärjestöjen edustajat seuraavan kokoonpanon mukaisesti:

TVK: 1 jäsen (esittelijä)
TVK:n jäsenlaitokset: 2 jäsentä, EK* 3 jäsentä, SAK* 1 jäsen, STTK* 1 jäsen, Akava* 1 jäsen

*EK:n, SAK:n, STTK:n ja Akavan edustajiksi ja varajäseniksi voidaan nimetä myös näiden keskusjärjestöjen toimialaliittojen edustajia.

Lisäksi jokaisella varsinaisella jäsenellä on nimetty henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana toimivat TVK:n jäsenlaitosten edustajat. TOT-johtokunnan jäsenet ja varajäsenet vahvistetaan vuosittain TVK:n hallitukselle tehtyjen esitysten perusteella.

TOT-tutkintaryhmät

TOT-tutkintaryhmät vastaavat TOT-tutkintaan otettujen tapausten käytännön tutkinnasta. TOT-tutkintaryhmille kuuluvat seuraavat tehtävät: 

 1. Tapaturmaan johtaneiden tapahtumien ja niihin johtaneiden syy- eli tapaturmatekijöiden sekä vastaavien tapaturmien torjuntaa koskevien torjuntatekijöiden määrittäminen.

  TOT-tutkintaryhmät selvittävät tutkintaan otettujen tapaturmien tapahtumien kulun ja tapahtumiin johtaneet syytekijät perehtymällä sattumispaikan ja organisaatioiden olosuhteisiin ja ominaisuuksiin sekä tapauksiin liittyviin viranomaisselvityksiin ja muihin taustamateriaaleihin.

  TOT-tutkintaryhmät esittävät suosituksia tutkinnan kohteen kannalta vastaavankaltaisten tapaturmien torjumiseksi tutkinnassa ilmenneiden tapaturmatekijöiden perusteella.

 2. TOT-raportin laadinta.

  TOT-tutkintaryhmät laativat TOT-tutkintaraportit TOT-johtokunnan vahvistaman formaatin mukaisesti ja pyytävät myös raportteja koskevat tarvittavat lausunnot. Lopulta tutkintaryhmät esittävät raportit TOT-johtokunnalle hyväksyttäviksi.

  Tutkintaryhmien johtajat esittelevät raportit TOT-johtokunnan kokouksissa.

 3. TOT-tutkinnassa tarvittavien lausuntojen antaminen ja pyytäminen.

  TOT-tutkintaryhmät laativat tarvittaessa esityksiä TOT-tutkintaan otettavista tapauksista yhteistyössä TVK:n toimiston edustajien kanssa. Myös yksittäiset tutkintaryhmiin nimetyt yhdyshenkilöt voivat tehdä esityksiä TOT-tutkintaan otettavista tapauksista TVK:n toimistolle, jossa laaditaan varsinainen esitys TOT-johtokunnalle yhteistyössä esityksen tehneen yhdyshenkilön kanssa. 

  TOT-tutkintaryhmien tehtävänä on myös pyytää tarvittavat TOT-johtokunnalle esittämäänsä raporttiluonnosta koskevat asiantuntijalausunnot.

Tutkintaryhmässä on tarpeellinen määrä jäseniä, joilla on riittävä asiantuntemus tapauksen toimialaan, työympäristöön ja työmenetelmiin liittyvistä käytännöistä. Työelämään ja tutkimusmenetelmiin liittyvän asiantuntemuksen lisäksi tutkintaryhmissä on aina myös riittävä tekniikan, käyttäytymistieteiden ja muiden tutkinnan laadun kannalta tärkeiden tieteenalojen asiantuntemus.

8.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;