Kuva -

Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta TOT

Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta, niin sanottu TOT-tutkinta, ja siihen liittyvä tutkimus- ja analyysitoiminta on yksi TVK:n tutkimus- ja analyysipalvelut -tiimin perusprosesseista ja monitorointitoiminnan osa-alueista.

TOT-menettelyssä on kyse vakuutusalan ja keskeisten työmarkkinajärjestöjen keskinäisen sopimuksen mukaisesta onnettomuustutkinnasta, jonka tarkoituksena on työtapaturmien torjunnan tehostaminen selvittämällä onnettomuuteen johtaneet tapahtumat, tapaturmatekijät ja pohdinta vastaavien tapaturmien torjuntatoimenpiteistä.

TOT-tutkintaan otettavista tapauksista päättää TVK:n TOT-johtokunta TVK:n asiantuntijoiden tekemien esitysten perusteella. TOT-tutkinnan lähtökohtana on kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien tutkinta.

Harkittaessa tutkintaan ottamista TOT-johtokunta kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

  • onnettomuuden vakavuus ja laatu
  • vastaavien onnettomuuksien toistuvuus ja uusiutumisen todennäköisyys
  • eri tahojen mahdolliset esitykset tutkinnan suorittamiseksi
  • onko tutkinnassa saatavissa merkityksellistä turvallisuustietoa
  • aiheuttiko onnettomuus vaaraa usealle ihmiselle samanaikaisesti
  • tutkiiko muu toimija onnettomuuden.

Päätettäessä yksittäisen tapauksen tutkintaan ottamisesta TOT-johtokunta kiinnittää huomiota erityisesti siihen, onko tutkinnalla saavutettavissa merkittävää ja hyödyllistä lisätietoa vastaavankaltaisten työtapaturmien ja vaaratilanteiden ennalta ehkäisemiseksi sekä yleisen työturvallisuuden edistämiseksi. Tutkintaan otetaan erityisesti tapauksia, jotka edustavat uusia riskejä, kasvualoja, tapauksia jotka olisivat voineet johtaa suuronnettomuuteen ja tapauksia, joita ei tutkita muiden tahojen toimesta ainakaan riittävän kattavasti.

Tärkeää on huomioida myös onnettomuuden tai vaaratilanteen vakavuus ja laatu. Arvioinnissa otetaan huomioon myös onnettomuuden kansalliset ja mahdolliset kansainväliset ulottuvuudet. Merkitystä on myös sillä, onko onnettomuudella tai vaaratilanteella sellaisia piirteitä, jotka toistuvat tai voivat toistua muissakin onnettomuuksissa.

TOT-tutkinta voidaan suorittaa myös ns. teematutkintana, jolloin samassa tutkinnassa tarkastellaan ja raportoidaan useammasta kuin yhdestä keskenään samankaltaisesta tapaturmasta tai vaaratilanteesta. Teematutkinta on perusteltua aloittaa, mikäli jollakin alalla on havaittu toistuvia ongelmia tai turvallisuuspuutteita. Teematutkinnassa tutkinnan näkökulma on korostetummin tapaturma- ja torjuntatekijälähtöinen.

TOT-tutkintaan otettut tapaukset löytyvät TOTTI-järjestelmästä: TOTTI-järjestelmä.

TOT-käsikirja | julkaistu 9.6.2016

31.7.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;