Kuva -

Ammattitauti

Ammattitauti on sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut

  • fysikaalisesta,
  • kemiallisesta tai
  • biologisesta

tekijästä työssä. Psyykkisen tekijän aiheuttamat sairaudet eivät ole ammattitauteja.

Ammattitautiasetuksessa on luettelo yleisimmistä ammattitaudeiksi katsottavista sairauksista ja niitä aiheuttavista tekijöistä eli altisteista. Luettelo ei ole tyhjentävä eikä rajoittava, vaan sairaus voidaan korvata ammattitautina, vaikka sitä ei ole mainittu asetuksessa, jos sairauden syy-yhteys työn sisältämään laissa määriteltyyn altistavaan tekijään on osoitettavissa riittävällä todennäköisyydellä.

Yleisimmät ammattitaudit ovat meluvammat, hengitystieallergiat, ihosairaudet, asbestisairaudet ja yläraajojen rasitusvammat. Työterveyslaitos julkaisee vuosittain tilaston korvatuista ammattitaudeista ja ammattitaudeiksi epäillyistä sairauksista.

Ammattitaudin korvaa se vakuutusyhtiö, jossa työnantajan työtapaturma- ja ammattitautivakuutus oli ammattitaudin ilmetessä. Jos vahingoittunut ei ole ilmenemisaikana enää työssä, josta ammattitauti on voinut aiheutua, korvausvelvollisuus määräytyy sen työn perusteella, jossa altistuminen on pääasiallisesti tapahtunut.

Työterveyslaitoksen sivut (tarkempaa tietoa ammattitaudeista, altisteista ja ammattitautitilastoista)

20.9.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Ammattitauti vai työperäinen sairaus?

Ammattitauti on määritelty työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Kaikki korvattavat ammattitaudit ovat myös työperäisiä sairauksia, mutta kaikki työperäiset sairaudet eivät ole korvattavia ammattitauteja.

Työperäisellä sairaudella tarkoitetaan sairautta, jonka syntyyn on vaikuttanut työolosuhteet. Jos sairauden todennäköinen pääasiallinen aiheuttaja on jokin työssä oleva fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä, on kyse työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitetusta ammattitaudista.

Suomessa kuolee edelleen vuosittain hieman alle sata työtekijää korvatun ammattitaudin seurauksena. Suurin osa kuolemaan johtaneista ammattitaudeista on asbestin aiheuttamia syöpiä.

;