Kuva -

Työtapaturma

Työtapaturma sisältää käsitteenä kolme osaa:

  1. tapaturma
  2. seuraus eli vahinko, joka on syy-yhteydessä tapaturmaan
  3. olosuhteet, joissa tapaturma on sattunut.

Tapaturman määritelmä

Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamaton tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden.

* Ulkoisella tekijällä tarkoitetaan vahingoittuneesta riippumatonta seikkaa, joka aiheuttaa vahinkotapahtuman, esimerkiksi kadun liukkaus, kuoppa tiessä, päälle kaatuva esine, käteen osuva terävä esine. Ulkoinen tekijä voi olla myös happo, virus tai bakteeri.

* Äkillisyys tarkoittaa tapahtuman yhtäkkisyyttä ja nopeutta (esim. kaatuminen, putoaminen, törmäys). Kyseessä on lyhytkestoinen tapahtuma.

* Odottamaton tarkoittaa, että kyseessä on työntekijän tahdosta riippumaton tapahtuma, eli se on henkilön kannalta ennalta arvaamaton ja yllättävä. Jos työntekijä aiheuttaa itselleen vamman tahallisesti, kyseessä ei ole tapaturma.

Varsinaisen tapaturman lisäksi tapaturman aiheuttamina pidetään myös eräitä lyhyenä aikana syntyneitä vammoja ja sairauksia, vaikka edellä kuvattu äkillisyyden vaatimus ei välttämättä toteudu. Korvaaminen edellyttää, että altistuminen on tapahtunut vamman tai sairauden ilmaantumista edeltävänä enintään vuorokauden pituisena aikana eikä kyseessä ole ammattitauti. Näitä ovat:

  • hankauksen aiheuttama ihon hiertymä
  • syövyttävän aineen aiheuttama vamma tai sairaus
  • kaasun, höyryn tai huurun hengittämisestä aiheutunut vamma tai sairaus
  • tavanomaisesta poikkeavan lämpöolosuhteen aiheuttama paleltuma, hypotermia, palovamma tai lämpösairaus
  • säteilyn aiheuttama vamma tai sairaus
  • huomattavan fysikaalisen paineen vaihtelun aiheuttama vamma tai sairaus.

Työliikekipeytyminen

Tapaturman tavoin korvataan lihaksen tai jänteen kipeytyminen, vaikka selkeää ulkoista tekijää ei ole osoitettavissa. Korvaamisen edellytyksenä on, että kipeytyminen on tapahtunut työntekijän suorittaessa yksittäistä kuormittavaa työliikettä.

Lihaksen tai jänteen kipeytyminen korvataan vain tietyissä olosuhteissa, työssä ja kuntoliikunnassa.

Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta kipeytymisestä lukien. Korvausta ei makseta, jos ilmenee, että kyseessä on työntekijällä jo aikaisemmin olleen vamman tai sairauden esiintulo tai oireilu työsuorituksen yhteydessä.

Pahoinpitely

Tapaturmana pidetään myös pahoinpitelyä ja muuta toisen henkilön tahallaan aiheuttamaa tekoa. Korvattavuuteen kuitenkin vaikuttaa se, mikä on ollut pahoinpitelyn syynä.

Jos pahoinpitelyn syynä on vahingoittuneen työtehtävä, pahoinpitely korvataan kaikissa työtapaturman olosuhteissa ja lisäksi myös, kun teko on tapahtunut vapaa-ajalla.

Jos pahoinpitelyn syynä on vahingoittuneen perhesuhteisiin tai muuhun yksityiselämään liittyvä seikka, pahoinpitelyä ei korvata lainkaan työtapaturma.

Jos pahoinpitelyn syy ei selviä tai ei voida osoittaa, että kyseessä on työtehtävästä johtuva pahoinpitely tai yksityiselämään liittyvä pahoinpitely, se korvataan vain tietyissä laissa mainituissa olosuhteissa. Nämä olosuhteet ovat työssä, työntekopaikan alueella, asunnon ja työpaikan välisellä matkalla sekä koulutustilaisuudessa.

Seuraus ja syy-yhteys

Työtapaturman seurauksena korvataan vamma tai sairaus tai niistä aiheutunut kuolema.

Korvattavan vamman tai sairauden ja työtapaturman välillä on oltava syy-yhteys.

Syy-yhteys on useimmissa tapauksissa riidaton asia, mutta toisinaan syy-yhteyden olemassaolon arvioiminen on todennäköisyysharkintaa, jolloin arvioidaan esimerkiksi sitä, onko tapaturma ollut voimakkuudeltaan riittävä ja mekanismiltaan sopiva aiheuttamaan juuri kyseisen vamman tai sairauden. Syy-yhteysharkinta perustuu lääketieteelliseen tietämykseen ja kokemukseen vammojen ja sairauksien syntymekanismeista.

Lääketieteen menetelmin syy-yhteys voidaan varsin harvoin todeta täysin varmaksi. Tapaturmavammojen osalta riittää todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys tapaturman ja vamman välillä. Syy-yhteyden puolesta puhuvien seikkojen tulee olla painavampia kuin syy-yhteyttä vastaan puhuvien seikkojen. Pelkkä lääketieteellinen mahdollisuus, että tietty vamma olisi seurausta tapaturmasta, ei ole riittävä peruste korvaamiselle.

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa on lisäksi kaksi säännöstä, joissa on säädetty tietyn seurauksen osalta korvattavuuteen liittyviä edellytyksiä. Ensimmäinen koskee vahingoittuneella ennen tapaturmaa olleen vamman tai sairauden pahenemista tapaturman seurauksena. Toinen säännös koskee eräiden henkisten järkytysreaktioiden korvaamista.

Olosuhteet

Kolmas työtapaturman määritelmään sisältyvä osa on olosuhteet, joissa aiheutuneet tapaturmat korvataan:

Työssä sattuneena pidetään työnteon yhteydessä sattunutta tapaturmaa. Työntekijän omat työtehtävät ja niiden tekemistavat määrittävät tämän sisältöä. Työtehtävä voi olla esimerkiksi koneella työskentelyä, asennustyötä tai kokoukseen osallistumista. Työn tekemiselle ei ole laissa asetettu vaatimuksia ajan ja paikan suhteen. Työntekopaikka voi olla kiinteä tai vaihteleva ja työtä voidaan tehdä kotona tai etänä. Työnteon yhteydessä sattunut tapaturma korvataan tällöinkin.

Työntekoon rinnastetaan lakiin tai työehtosopimukseen perustuva luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai muun henkilöstön edustajan tehtävän hoitaminen, työnantajan asian hoitaminen sekä työtehtävästä johtuva matkustaminen. Matkustamiseen kuuluu myös vähäinen poikkeaminen matkareitiltä lasten päivähoidon, ruokakaupassa käynnin tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi.

Työntekopaikan alueella muutoin kuin työnteon yhteydessä sattunut tapaturma korvataan työtapaturmana, jos se on sattunut työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa.Työntekopaikka on paikka, jossa kulloinkin työtehtävää tehdään, esimerkiksi vakituinen työpaikka, asennuspaikka tai kokouspaikka. Työntekopaikan alue käsittää alueen, jossa työtehtävien ja työn tekemiseen liittyvien toimien vuoksi liikutaan, esimerkiksi ruokailu- ja virkistystaukotilat sekä pukuhuone- ja peseytymistilat.

Työntekopaikalla oloon tavanomaista toimintaa on esimerkiksi ruokailu, taukoliikunta, koulutus- tai virkistystilaisuus.

Jos työntekijä tekee työtä itse päättämässään paikassa tai kotona, työntekopaikan alueen turvaa ei ole.

Asunnon ja työpaikan välisellä matkalla sattunut tapaturma korvataan työtapaturmana, jos tapaturma sattuu matkaan liittyvässä tavanomaisessa toiminnassa ja matka on tavanomainen työssäkäynnistä johtuva matka.

Asunto voi olla työntekijän vakinainen asunto, tilapäinen asunto tai vapaa-ajan asunto. Työpaikalla tarkoitetaan työnantajan osoittamaa tilaa, jossa muutoin kuin satunnaisesti tehdään työtä (ns. vakituinen työpaikka).

Asunnon ja työpaikan väliseen matkaan kuuluu myös vähäinen poikkeaminen matkareitiltä lasten päivähoidon, ruokakaupassa käynnin tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi.

Jos työntekijä tekee työtä itse päättämässään paikassa tai kotona, asunnon ja työpaikan välisen matkan turvaa ei ole.

Työntekopaikan alueen ulkopuolella ruokailu- ja virkistystauolla sattuneet tapaturmat korvataan työtapaturmana, jos tapaturma sattuu ruokailu- ja virkistystaukoon liittyvässä tavanomaisessa toiminnassa. Tauon tulee olla työhön liittyvä tavanomainen ruokailu- tai virkistystauko, jota vietetään työntekopaikan alueen läheisyydessä. Työntekopaikka on paikka, jossa kulloinkin työtehtävää tehdään.

Läheisyydellä tarkoitetaan paikkaa, jossa ruokailu- tai virkistystaukoon varatun ajan aikana ehtii käymään, matkat mukaan luettuna.

Ruokailu- ja virkistystauolla tavanomaista toimintaa on esimerkiksi ruokaileminen, eväiden ostaminen tai kävelyllä käyminen.
Jos työntekijä tekee työtä itse päättämässä paikassa tai kotona, ruokailu- ja virkistystaukoon liittyvää turvaa ei ole.

Työntekopaikan alueen ulkopuolella koulutustilaisuudessa sattunut tapaturma korvataan työtapaturmana, jos koulutustilaisuus on työhön liittyvä, se on työnantajan järjestämä tai hyväksymä ja tapaturma sattuu koulutustilaisuuteen kuuluvassa toiminnassa. Tilaisuuteen kuuluu myös matka asunnolta tai työntekopaikalta koulutustilaisuuteen ja takaisin. Jos koulutustilaisuus pidetään työntekopaikalla, sen aikana sattunut tapaturma käsitellään työntekopaikan alueella sattuneena.

Koulutuksen pitää olla työhön liittyvä. Työnantajan nimenomaista hyväksyntää ei edellytetä, jos työpaikalla on käytäntönä, että työntekijä voi itse harkita osallistumisensa työhön liittyviin koulutuksiin.

Tilaisuuteen kuuluvan toiminnan arvioinnin lähtökohtana on tilaisuuden ohjelma ja toisaalta, mitä kyseisen tyyppiseen tilaisuuteen yleisesti kuuluu.

Työntekopaikan alueen ulkopuolella virkistystilaisuudessa sattunut tapaturma korvataan työtapaturmana, jos virkistystilaisuus on työhön liittyvä, se on työnantajan järjestämä tai hyväksymä ja tapaturma sattuu virkistystilaisuuteen kuuluvassa toiminnassa. Tilaisuuteen kuuluu myös matka asunnolta tai työntekopaikalta koulutustilaisuuteen ja takaisin.

Virkistystilaisuuden pitää olla työhön liittyvä ja työnantajan järjestämä tai hyväksymä. Palkan maksamisella tai tilaisuuden ajankohdalla ei ole merkitystä.

Tilaisuuteen kuuluvan toiminnan arvioinnin lähtökohtana on tilaisuuden ohjelma ja toisaalta, mitä kyseisen tyyppiseen tilaisuuteen yleisesti kuuluu.

Työkykyä ylläpitävässä toiminnassa sattunut tapaturma korvataan työtapaturmana, jos työnantaja on järjestänyt työkykyä ylläpitävän toiminnan työterveyshuoltolain perusteella ja yhdessä työterveyshuollon kanssa. Myös matka asunnolta tai työntekopaikalta tähän toimintaan on turvan piirissä. 

...kun käynnin syynä on vahinkotapahtuma tai sen epäily

Terveydenhuollon vastaanottokäynnillä sattunut tapaturma korvataan työtapaturmana, jos vastaanottokäynnin syynä on työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttama vamma tai sairaus tai epäily tällaisesta vammasta tai sairaudesta.

...kun käynnin syynä on äkillinen sairastuminen kesken työpäivän, työterveyshuoltolain mukainen käynti, työstä johtuva velvoite tai työnantajan määräys

Jos työntekijä sairastuu äkillisesti kesken työpäivän ja menee tämän vuoksi saman tien lääkäriin, korvataan tällaisen käynnin yhteydessä sattunut tapaturma työtapaturmana. Myös matkan aikana sattunut tapaturma korvataan. Työntekijä voi lähteä kesken työpäivän lääkäriin vakituiselta työpaikalta, muulta työntekopaikalta tai etätöistä.

Vastaavasti, jos vastaanottokäynnin syynä on työterveyshuoltolain perusteella työnantajan järjestettäväksi kuuluva työterveyshuolto, muu työstä johtuva velvoite tai työnantajan määräys, kuuluu käynti turvan piiriin. Jos työnantaja on järjestänyt laajemman työterveyshuollon kuin mitä työterveyshuoltolaki edellyttää, turva ei koske näitä muita käyntejä.

Vastaanottokäynnillä sattunutta potilasvahinkoa ei korvata.

Kuntoliikunnassa sattunut tapaturma korvataan työtapaturmana, jos kuntoliikunnassa on kyse työntekijän fyysistä kuntoa koskevien erityismääräysten täyttäminen. Lisäksi edellytetään, että kuntoliikunta on työnantajan hyväksymää ja kuntoliikunta tapahtuu työntekijän työaikana.

Erityismääräyksiä on mm. sotilaan, poliisin ja palomiehen työssä. Turva koskee kuntoliikuntaa ja siihen tavanomaisesti liittyviä toimia, kuten pukeutumista ja peseytymistä sekä matkoja.

Jos työntekijä on majoittuneena työnsä vuoksi poikkeuksellista tapaturman vaaraa aiheuttavissa olosuhteissa, korvataan tapaturma työtapaturmana, jos tapaturma on johtunut näihin olosuhteisiin liittyvästä syystä.

Poikkeuksellista tapaturman vaaraa voi aiheutua esimerkiksi maanjäristyksestä tai siitä, että ollaan sotatoimialueella. Vain majoittumisen aikana sattunut tapaturma korvataan ja tällä tarkoitetaan lähtökohtaisesti hotellihuoneessa olemista. Turvaa ei ole esimerkiksi hotellin ulkopuolella vapaa-aikana.

22.10.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;