Kuva -

Muuhun lainsäädäntöön perustuvat vakuutukset

Perhehoitajat

Perhehoitolain (263/2015) 20 §:n 2 momentin mukaan toimeksiantosopimuksen tehneen kunnan tai kuntayhtymän on vakuutettava perhehoitaja työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella. Perhehoitajaan sovelletaan, mitä mainitussa laissa säädetään työntekijästä, ja kuntaan tai kuntayhtymään puolestaan sovelletaan, mitä laissa säädetään työnantajasta.

Omaishoitajat

Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 10 §:n 3 momentin mukaan kunnan, joka on tehnyt hoitajan kanssa sopimuksen omaishoidon tuesta, on vakuutettava hoitaja työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella. Omaishoitajaan sovelletaan, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään työntekijästä, ja kuntaan puolestaan sovelletaan, mitä säädetään työnantajasta. Omaishoitajan vuosityöansiona käytetään hoitopalkkion määrää vuositasolla, kuitenkin vähintään vähimmäisvuosityöansiota. Päivärahassa ei sovelleta ns. neljän viikon sääntöä, vaan päiväraha on 1/360 vuosityöansiosta.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) 23 §:n perusteella kunnan on vakuutettava kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella. Työtoimintaan osallistuvaan sovelletaan, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään työntekijästä, ja kuntaan puolestaan sovelletaan työnantajaa koskevia säännöksiä. Työtoimintaan osallistuvan vuosityöansiona käytetään kuitenkin työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vähimmäisvuosityöansiota, ja päiväraha on 1/360 vuosityöansiosta.

Vammaisten työtoiminta

Sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e §:n 3 momentin mukaan vammaisten henkilöiden työtoiminnan järjestäjän on vakuutettava työtoimintaan osallistuva työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella. Työtoimintaan osallistuvaan sovelletaan, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään työntekijästä, ja työtoiminnan järjestäjään puolestaan, mitä säädetään työnantajasta. Työtoimintaan osallistuvan vuosityöansiona käytetään kuitenkin työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vähimmäisvuosityöansiota, ja päiväraha on 1/360 vuosityöansiosta.

Vaikka laki kumottiin lailla sosiaalihuollosta (1301/2014), tämän lain voimaantulosäännöksessä todettiin, että kumotun lain 27 e § jää kuitenkin voimaan.

Kehitysvammaisten työtoiminta

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 71 §:n mukaan mainitun lain nojalla järjestettyyn työtoimintaan sovelletaan, mitä sosiaalihuoltolain 27 e §:n 3 momentissa säädetään. Katso edellä vammaisten työtoiminta.

Erillislainsäädäntöä vastaavista korvauksista

Useissa eri laeissa on säännöksiä korvattavuudesta ja korvauksista tapaturmille, jotka ovat sattuneet laissa määritellyissä olosuhteissa. Tällaisia säännöksiä on esimerkiksi poliisi- ja pelastuslaeissa.

Laeissa olevien viittausten perusteella korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan. Nämä vahingot käsittelee Valtiokonttori, ja korvaukset maksetaan valtion varoista.

Vakuutuskäsikirja kertoo tarkemmin näistä laeista.

28.2.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Kuvistuskuva vakuutuskäsikirjasta

Vakuutuskäsikirja

Vakuutuskäsikirjan (825kt, pdf) on laatinut ja sitä ylläpitää TVK:n vakuutusverkosto. Verkosto ottaa mielellään vastaan palautetta käsikirjan kehittämisestä. Palautetta voi lähettää verkostovastaavalle (elina.holmas@tvk.fi). 

;