Kuva -

Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisvelvollisuuden valvonta

Työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukaan Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) tehtävänä on valvoa, että työnantaja täyttää vakuuttamisvelvollisuutensa.

Myös työsuojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa, että työnantajalla on voimassa oleva lakisääteinen tapaturmavakuutus. Työsuojeluviranomainen ilmoittaa TVK:lle, jos on syntynyt epäilys siitä, että työnantaja ei ole täyttänyt vakuuttamisvelvollisuuttaan.

Sen sijaan vakuutusyhtiöt valvovat sitä, että vakuutuksen ottanut työnantaja täyttää lain mukaiset vakuuttamiseen liittyvät velvoitteensa. Tämä mahdollistaa mm. palkkasummavalvonnan eli valvonnan siitä, että vakuutuksessa ilmoittamat palkat on ilmoitettu oikein eikä alivakuuttamista ole syntynyt.

Valvontatoimenpiteet

Tapaturmavakuutuskeskuksen valvontatoimenpiteisiin kuuluvat ennaltaehkäisevään toimintaan liittyvät tehtävät sekä jälkikäteisvalvonta.

Ennaltaehkäisevään toimintaan kuuluvat mm. eri viestinnän kanavia hyödyntävä vakuuttamisvelvollisuuden tiedottaminen.

Jälkikäteisvalvonnalla tarkoitetaan TVK:n suorittamaa massavalvontaa, jossa hyödynnetään vakuutusrekisterin vakuutustietoja. TVK ylläpitää mm. vakuuttamisen valvontaa varten rekisteriä työnantajista, joilla on pakollinen lain mukainen vakuutus työntekijöitään varten.

Jälkikäteisvalvontaa suoritetaan myös yhteistyössä muita valvontaa harjoittavien tahojen kuten Eläketurvakeskuksen, Työllisyysrahaston, Aluehallintovirastojen ja Harmaan talouden selvitysyksikön kanssa.

TVK tutkii myös erilaisten valvontaimpulssien kautta tulleet tapaukset. Valvontaimpulssi voi tulla esim. sattuneen työtapaturman korvausasian selvittämisen yhteydessä ja erilaisten ilmiantojen ja kyselyjen perusteella.

Laiminlyönnin seuraukset

Vakuutusmaksua vastaava maksu

Jos työnantaja on laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa, se on velvollinen maksamaan laiminlyöntiajalta maksun, joka vastaa kohtuulliseksi katsottavaa vakuutusmaksua (eli vakuutusmaksua vastaavan maksun). Maksu määrätään kulumassa olevalta ja viideltä viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta.

Laiminlyöntimaksu

Tämän lisäksi työnantaja on velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksun. Maksu on enintään kolme kertaa vakuutusmaksua vastaavan maksun suuruinen. Laiminlyöntimaksun suuruuteen vaikuttavat laiminlyöntiajan pituus, laiminlyönnin tahallisuus ja toistuvuus sekä vakuuttamatta jääneen työn määrä ja riski. Laiminlyöntimaksu voidaan jättää määräämättä ainoastaan luonnolliselle henkilölle, jos laiminlyöntiä ei voida pitää tahallisena ja laiminlyöntimaksun määrääminen olisi kohtuutonta. Muutoin aina kun vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönti on todettu, työnantaja on velvollinen maksamaan vakuutusmaksua vastaavan maksun lisäksi laiminlyöntimaksun.

Maksujen määrääminen

TVK tekee hakemuksen Valtiokonttorille vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun määräämisestä.

Valtiokonttori ratkaisee päätöksellään, onko työnantaja laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa sekä velvoittaa maksamaan em. maksut TVK:lle. Työnantaja voi hakea muutosta Valtiokonttorin päätökseen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta.

Tapaturmavakuutusmaksupetos

Rikoslaissa on määrätty rangaistavaksi tapaturmavakuutusmaksupetos. Tapaturmavakuutusmaksupetoksesta on kysymys mm. silloin, kun työnantaja tai tämän edustaja laiminlyömällä vakuuttamisvelvollisuutensa aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa tapaturmavakuutusmaksun määräämättä jättämisen.

Tapaturmavakuutusmaksupetoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Omavastuu vahinkotapauksissa

TVK perii työnantajalta maksettujen korvausten täyskustannusmaksun määrän, jos TVK maksaa korvauksia laiminlyöneen työnantajan työssä sattuneesta vahinkotapahtumasta.Työnantajan maksettavaksi tuleva omavastuu on enintään 5 250 euroa vuonna 2019 (5 150 euroa vuonna 2018) vahinkotapahtumaa kohden.

Työntekijän korvausoikeuden menettäminen

Työntekijällä ei ole oikeutta korvauksiin vahinkotapahtuman johdosta, jos vakuuttaminen on laiminlyöty työnantajan ja työntekijän yhteisymmärryksessä osana muuta sosiaaliturvan järjestämisvelvoitteiden laiminlyöntiä. Työntekijä on siis ollut tietoinen sosiaaliturvan laiminlyönneistä ja on omalla toiminnallaan mahdollistanut toiminnan hyötyen siten työntekijän työeläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun maksamisesta.

Pakkovakuuttaminen

Jos työnantaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa eikä korjaa laiminlyöntiään asetetussa määräajassa, TVK ottaa työnantajan kustannukselle pakollisen vakuutuksen valitsemastaan yhtiöstä.

29.7.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;