Kuva -

Vakuuttamisvelvollisuus

Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturman ja ammattitaudin varalta. Vakuuttamisvelvollisuus syntyy, kun työnantaja maksaa tai on sopinut maksavansa kalenterivuoden aikana teettämästään työstä työansioita yli 1 300 euroa (yli 1 200 euroa vuonna 2018).

Sekä teetettävän työn että sen tekijän tulee olla sellaisia, että työtapaturma- ja ammattitautilaki (TyTAL) tulee sovellettavaksi (vakuutukseen kuuluminen).

Työansiolla tarkoitetaan palkkaa, palkkiota tai muuta vastiketta, joka maksetaan korvaukseksi työstä. Työansio on määritelty TyTAL:ssa.

Vakuuttamisvelvollisuuden raja on työnantaja- ja kalenterivuosikohtainen, eli kaikki kyseisen työnantajan kalenterivuoden aikana teettämät työt otetaan huomioon, ja työnantajan näistä maksamat tai sopimat työansiot lasketaan yhteen. Jos työsuhteen alkaessa on selvää, että sovitut työansiot ylittävät 1 300 euroa (1 200 euroa vuonna 2018), vakuutus on otettava ennen työn tekemisen alkamista. Vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti.

Jos työnantaja teettää kalenterivuoden aikana työtä, josta työansio on 1 300 euroa (1 200 euroa vuonna 2018) tai vähemmän, hänen ei tarvitse ottaa vakuutusta. Vakuutuksen voi kuitenkin ottaa, vaikka mainittu euromäärä ei ylittyisikään.

Valtiolla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta. Valtion palveluksessa olevien työtapaturmat ja ammattitaudit käsittelee ja korvaukset maksaa Valtiokonttori valtion varoista. Korvaukset ovat TyTAL:n mukaiset.

Muut julkisyhteisöt, kuten kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat, ovat vakuuttamisvelvollisia samalla tavalla kuin yksityiset työnantajat.

Jotta työnantaja täyttää laissa säädetyn vakuuttamisvelvollisuuden, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on otettava ennen työnteon aloittamista. Vakuutus on otettava sellaisesta vakuutusyhtiöstä, jolla on lain mukaan oikeus harjoittaa tätä vakuutustoimintaa Suomessa.

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) valvoo vakuuttamisvelvollisuuden noudattamista. Laiminlyönnin seuraamuksista on säädetty laissa.

Vakuuttamattomassa työssä sattuneiden vahinkotapahtumien korvaaminen

Työntekijällä on aina oikeus korvaukseen työtapaturman tai ammattitaudin johdosta, vaikka hänen työnantajansa ei olisikaan vakuuttamisvelvollinen tai tämä ei olisi ottanut vakuutusta lain mukaisesti. Korvausasian käsittelee ja korvaukset maksaa tällöin TVK.

TVK korvaa

Muuhun lainsäädäntöön perustuvat

Vakuuttamisvelvollisuus voi perustua myös muuhun lakiin kuin TyTAL:iin. Tietyille henkilöryhmille, kuten omais- ja perhehoitajille, on otettava TyTAL:n mukainen vakuutus, vaikka nämä henkilöt eivät tee työtä työsuhteessa. Vakuuttamisvelvollisuus perustuukin näitä henkilöryhmiä koskevaan erillislainsäädäntöön.

Opiskelijat on vakuutettava käytännön työssä, työharjoittelussa ja vastaavissa sattuvien tapaturmien varalta (laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta 460/2015). Myös huolto- ja rangaistuslaitoksissa olevat on vakuutettava hoito-ohjelmaan kuuluvassa työssä sattuneiden tapaturmien varalta (laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta 894/1946).

Silloin kun vakuuttamisvelvollisuus perustuu johonkin muuhun lakiin kuin TyTAL:iin, nämä vakuutukset eivät ole TyTAL:n mukaisia pakollisia vakuutuksia.

21.12.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;