Kuva -

Vakuutukseen kuuluminen

Pääsääntöjä

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) säädetään, keihin henkilöihin lakia sovelletaan (henkilöllinen soveltamisala), ja toisaalta, ja missä tehtävää työtä laki koskee (alueellinen soveltamisala). Kun ratkaistaan, onko työnantaja vakuuttamisvelvollinen tai kuuluuko tietty henkilö pakolliseen työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen, tulee tarkastella erikseen sekä henkilöllistä että alueellista soveltamisalaa. Kaikkien edellytysten tulee täyttyä.

Pääsääntö on, että pakollinen vakuuttaminen koskee työ- ja virkasuhteessa tehtävää työtä. Työsuhteella tarkoitetaan työsopimuslain mukaista työsuhdetta.

Myös johtavassa asemassa työtä tekevät kuuluvat pakolliseen vakuutukseen, jos heidän omistusosuutensa ei ylitä laissa mainittuja %-rajoja. Rajat ovat samat kuin työntekijän ja yrittäjän työeläkevakuutuksen välillä.

Pakolliseen vakuutukseen kuuluu myös yrittäjän perheenjäsen, joka asuu yrittäjän kanssa samassa taloudessa, jos hän tekee yrittäjän palveluksessa työtä työsuhteessa.

Työnantaja on vakuuttamisvelvollinen, kun hän maksaa kalenterivuoden aikana teettämästään työstä työansioita yli 1 300 euroa (yli 1 200 euroa vuonna 2018). Maksuajankohdalla ei ole merkitystä. Raja on työnantajakohtainen: huomioon otetaan kaikki kyseisen työnantajan kalenterivuoden aikana teettämät työt, ja näistä maksetut tai sovitut työansiot lasketaan yhteen. Vakuutus on otettava ennen työnteon alkamista, ja työnantaja maksaa vakuutusmaksun.

Jos yrittäjällä, joka ei kuulu pakolliseen vakuutukseen, on YEL-vakuutus, hän voi ottaa yrittäjätyössä sattuvien vahinkotapahtumien varalta TyTAL:n mukaisen vakuutuksen vapaaehtoisesti (yrittäjän vapaaehtoinen työajan vakuutus).

Työntekijällä on aina oikeus korvaukseen työtapaturman ja ammattitaudin johdosta. Jos työnantaja ei ole ollut vakuuttamisvelvollinen tai tämä on laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuuden, korvausasian käsittelee ja korvauksen maksaa Tapaturmavakuutuskeskus (TVK).

Maatalousyrittäjät ja apurahansaajat

Työtapaturma- ja ammattitautilakia ei sovelleta maatalousyrittäjiin eikä apurahansaajiin. Heitä koskee maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki (873/2015). Tästä laista saa lisätietoa Vakuutuskäsikirjasta ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta eli Melasta (www.mela.fi).

Urheilijat

Työtapaturma- ja ammattitautilaki ei koske urheilemista. Urheilijoiden vakuuttamisesta säädetään urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetussa laissa (276/2009).

Opiskelijat

Oma lakinsa on annettu niiden vahinkotapahtumien varalta, jotka sattuvat opiskelijoiden käytännön töissä, kuten työharjoittelussa (laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta 460/2015). Tämä laki koskee myös työvoimakoulutuksessa olevia. Vakuutuskäsikirjassa kerrotaan tarkemmin, missä olosuhteissa sattuneet vahinkotapahtumat korvataan.

Ammatillisessa kuntoutuksessa olevat

Kun ammatilliseen kuntoutukseen sisältyy työ- ja koulutuskokeilu, työhön valmennus tai työharjoittelu, ja se korvataan TyTAL:n tai työtapaturmaeläkelain mukaan (poisluettuna julkisen alan eläkelaki), kuntoutuja on vakuutettava TyTAL:n mukaisella vakuutuksella. Kun ammatillista kuntoutusta korvaa Valtiokonttori, vahingoittuneella on vastaava turva.

Laitoksissa olevat

Huolto- ja rangaistuslaitoksissa olevat on vakuutettava hoito-ohjelmaan kuuluvassa työssä sattuneiden tapaturmien varalta (laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta 894/1946).

Muita erillislakeja

Tiettyjä henkilöryhmiä koskevissa laeissa on säännöksiä, jotka velvoittavat ottamaan näille henkilöille työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen. Nämä henkilöryhmät ja heitä koskevat lait on kerrottu luvussa, joka koskee muuhun lainsäädäntöön perustuvia vakuutuksia.

Lisäksi monissa laeissa on viittauksia, joiden mukaan tapaturmasta maksettavat korvaukset ovat työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset. Tällaisia lakeja ovat esimerkiksi pelastuslaki ja poliisilaki. Myös lainsäädännössä, joka koskee asevelvollisten ja kriisinhallintahenkilöstön tapaturmia ja palvelussairauksia, korvaukset määräytyvät pääosin samalla tavalla kuin työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Korvaukset näissä tapauksissa maksaa Valtiokonttori. Vakuutuskäsikirjassa on näistä lisätietoa.

28.2.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Kuvistuskuva vakuutuskäsikirjasta

Vakuutuskäsikirja

Vakuutuskäsikirjan (825kt, pdf) on laatinut ja sitä ylläpitää TVK:n vakuutusverkosto. Verkosto ottaa mielellään vastaan palautetta käsikirjan kehittämisestä. Palautetta voi lähettää verkostovastaavalle (elina.holmas@tvk.fi). 

;