Kuva -

Ketkä kuuluvat vakuutukseen

Työ- ja virkasuhteiset

Pakolliseen työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen kuulumisessa on lähtökohtana ansiotarkoituksessa tehtävä työ. Vakuutukseen kuuluvat näin työ- ja virkasuhteissa sekä muissa vastaavissa palvelussuhteissa työskentelevät. Palvelussuhteita koskevat lait on lueteltu työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL).

Työsuhteen olemassa oloa tulkitaan samalla tavalla kuin työsopimuslain perusteella. Työsuhteesta on kyse, kun henkilö on sopimuksella sitoutunut tekemään vastiketta vastaan työtä toiselle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhteen tunnusmerkit ovat näin

 • sopimus
 • työn tekeminen henkilökohtaisesti
 • vastike
 • työnantajan lukuun
 • johto ja valvonta.

Lain soveltamisen ulkopuolelle jää muu kuin ansiotarkoituksessa tehty työ, kuten harrastustoiminta, luottamustehtävien hoitaminen sekä talkoo- ja muu vapaaehtoistyö. Tavanomaista harrastustoimintaa on esimerkiksi vapaaehtoinen lasten ja nuorten ohjaaminen urheiluseurassa.

Työsopimuslain mukainen työsopimuksen käsite on pakottavaa oikeutta. Osapuolet eivät voi vakuutusyhtiötä sitovasti sopia laista poiketen, onko kyseessä työsuhde vai ei.

Työsuhdetyötä voi tehdä myös yrittäjän palveluksessa työskentelevä perheenjäsen. Hän kuuluu pakollisesti vakuutettaviin, vaikka hän asuisi yrittäjän kanssa samassa taloudessa. Jos työsuhteen tunnusmerkit eivät täyty, esimerkiksi perheenjäsen ei saa palkkaa eikä muutakaan vastiketta korvaukseksi työstä, hän jää pakollisen vakuutuksen ulkopuolelle. Jos perheenjäsenellä on YEL-vakuutus, hänellä on oikeus saada työtapaturmien ja ammattitautien varalle yrittäjän vapaaehtoinen työajan vakuutus.

Johtavassa asemassa työtä tekevät

Henkilö, joka tekee yrityksessä työtä vastiketta vastaan ja on johtavassa asemassa, ei aina ole työsuhteinen. Hänet kuitenkin rinnastetaan aina työntekijään, jos hän omistaa yhtiön osakkeista yksin enintään 30 % tai hän ja hänen perheenjäsenensä yhdessä omistavat enintään 50 % yhtiön osakkeista ja hänen oma osuutensa on enintään 30 %.

Omistusosuuden lisäksi otetaan huomioon osakkeiden tuottama äänimäärä. Muissa yhteisöissä kuin osakeyhtiöissä otetaan omistamisen sijasta huomioon vastaava määräämisvalta yhteisössä.

Johtavassa asemassa olevia ovat

 • toimitusjohtaja
 • hallituksen jäsen
 • muut, joilla on vastaava asema tai tosiasiallinen määräämisvalta.

Perheenjäseniä ovat

 • aviopuoliso
 • avopuoliso
 • henkilö, joka on johtavassa asemassa työskentelevälle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu tämän kanssa samassa taloudessa.

Huomioon otetaan sekä suora että välillinen omistaminen. Välillinen omistaminen otetaan huomioon, jos henkilö omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa väliyhtiöstä yli puolet tai heillä on vastaava määräämisvalta.

Välillisestä omistamisesta on lisää esimerkkejä Vakuutuskäsikirjassa.

Jos johtavassa asemassa työskentelevä jää pakollisen vakuutuksen ulkopuolelle, hän voi ottaa työtapaturmien ja ammattitautien varalta vapaaehtoisesti TyTAL:n mukaisen vakuutuksen, jos hänellä on YEL-vakuutus (yrittäjän vapaaehtoinen työajan vakuutus).

Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön yhtiömiehet

Avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies ei kuulu pakolliseen työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen. Jos tällaisella yhtiömiehellä on YEL-vakuutus, hän voi ottaa yrittäjätyössä sattuvien vahinkotapahtumien varalle yrittäjän vapaaehtoisen työajan vakuutuksen.

28.2.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Esimerkki välillisestä omistamisesta:

Kuvistuskuva vakuutuskäsikirjasta

Vakuutuskäsikirja

Vakuutuskäsikirjan (825kt, pdf) on laatinut ja sitä ylläpitää TVK:n vakuutusverkosto. Verkosto ottaa mielellään vastaan palautetta käsikirjan kehittämisestä. Palautetta voi lähettää verkostovastaavalle (elina.holmas@tvk.fi). 

;