Kuva -

Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset

Yrittäjän vapaaehtoinen työajan vakuutus

Jos yrittäjällä on pakollinen tai vapaaehtoinen YEL-vakuutus, hän voi vakuuttaa itsensä työtapaturmien ja ammattitautien varalta TyTAL:n mukaisella yrittäjän vapaaehtoisella työajan vakuutuksella. Vakuutus kattaa tällöin saman yrittäjätyön kuin YEL-vakuutus. Vakuutusyhtiön ei kuitenkaan ole pakko myöntää vakuutusta, jos yhtiöllä on yrittäjältä erääntyneitä riidattomia saatavia.

Kun yrittäjän vapaaehtoisen työajan vakuutuksen perusteella maksetaan ansionmenetyskorvausta tai perhe-eläkettä, perusteena käytetään sitä YEL-työtuloa, joka oli voimassa vahinkopäivänä.

Jos yrittäjän YEL-vakuutuksen työtulo on yrittäjän eläkelain enimmäismäärän suuruinen, vakuutusyhtiö voi hakemuksesta vahvistaa yrittäjän vapaaehtoisen työajan vakuutuksen vuosityöansion YEL-työtuloa suuremmaksi. Tällöin noudatetaan YEL 112 §:ssä säädettyjä periaatteita. Vuosityöansio voidaan vahvistaa enintään yrittäjän työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon suuruiseksi. Ansionmenetyskorvauksen ja perhe-eläkkeen perusteena käytetään tällöin tätä vakuutusyhtiön vahvistamaa vuosityöansiota, joka oli voimassa vahinkopäivänä.

Alle 18-vuotiaan yrittäjän oikeus vapaaehtoiseen vakuutukseen

Alle 18-vuotiaalla yrittäjällä on oikeus saada itsensä vakuutetuksi vapaaehtoisella työajan vakuutuksella, jos hän täyttää YEL 3 §:n edellytykset. Vapaaehtoisen työajan vakuutuksen vuosityöansio vahvistetaan tällöin YEL:n periaatteiden mukaan yrittäjän työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon suuruiseksi. Ansionmenetyskorvausten ja perhe-eläkkeiden perusteena käytetään tätä vakuutusyhtiön vahvistamaa vuosityöansiota.

Vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan saavuttaneen yrittäjän vakuutuksen voimassaolon jatkaminen

Jos yrittäjä jatkaa yrittäjätyötään sen jälkeen, kun hän on saavuttanut YEL:n mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan (syntymävuodesta riippuen 68, 69 tai 70 vuotta), vakuutusyhtiö voi hakemuksesta jatkaa yrittäjän vapaaehtoisen työajan vakuutuksen voimassaoloa, vaikka YEL-vakuutus päättyy. Tällöin vakuutusyhtiö vahvistaa vapaaehtoisen työajan vakuutuksen vuosityöansion yrittäjän työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon suuruiseksi.

Yrittäjän vapaaehtoisen työajan vakuutuksen päättyminen

Yrittäjän vapaaehtoinen työajan vakuutus on kytketty YEL-vakuutukseen siten, että se pääsääntöisesti päättyy samasta ajankohdasta lukien, josta YEL-vakuutus päättyy. Poikkeus tähän on se, että vakuutusyhtiö voi hakemuksesta jatkaa yrittäjän vapaaehtoisen työajan vakuutuksen voimassaoloa, jos tämä jatkaa yrittäjätyötään sen jälkeen, kun hän on saavuttanut YEL:n mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan.

Koska yrittäjän työajan vakuutus päättyy YEL-vakuutuksen päättyessä, se voi päättyä takautuvastikin. Jos YEL-vakuutus ei tule voimaan sen vuoksi, että yrittäjän toiminta ei ole jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään neljää kuukautta, yrittäjän vapaaehtoinen työajan vakuutus ei kuitenkaan pääty takautuvasti. Tällöin vakuutus päättyy yrittäjätoiminnan päättyessä.

Yrittäjä voi itse kirjallisesti irtisanoa vapaaehtoisen työajan vakuutuksensa haluamastaan ajankohdasta, kuitenkin aikaisintaan siitä ajankohdasta, kun irtisanomisilmoitus on saapunut vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiöllä on puolestaan oikeus irtisanoa vakuutus, jos yrittäjä on laiminlyönyt erääntyneen vakuutusmaksun maksamisen tai antanut tahallisesti korvausasian käsittelyä tai vakuutusmaksun määräämistä varten vääriä tai puutteellisia tietoja, jotta saisi itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä.

Vakuutusyhtiö irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti. Vakuutus päättyy 30 päivän kuluttua irtisanomisen lähettämisestä. Kun irtisanomisen syynä on se, ettei vakuutusmaksua ole maksettu, vakuutus ei kuitenkaan pääty, jos vakuutuksenottaja maksaa erääntyneen vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä.

Yrittäjän vapaaehtoinen vapaa-ajan vakuutus

Yrittäjä voi liittää vapaaehtoiseen työajan vakuutukseensa vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Tämä vakuutus on otettava samasta vakuutusyhtiöstä kuin työajan vakuutus. Toisaalta pelkkää vapaa-ajan vakuutusta ei voi ottaa.

Vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen perusteella korvataan muita kuin työtapaturmina korvattavia tapaturmia. Ansionmenetyskorvauksessa ja perhe-eläkkeessä käytetään perusteena samaa vuosityöansiota kuin työajan vakuutuksessa, eli vahinkopäivänä voimassa ollutta YEL-työtuloa tai vakuutusyhtiön vahvistamaa vuosityöansiota.

Vakuutusyhtiö voi vakuutusehdoissaan rajata vakuutuksen koskemaan vain harrasteliikunnassa sattuvia tapaturmia tai rajata vakuutuksen ulkopuolelle harrasteurheilulajeja. Työtapaturma- ja ammattitautilaissa on myös säännöksiä, joissa rajataan vapaa-ajan vakuutuksesta korvattavia tapahtumia. Tapahtumia, joita ei korvata vapaa-ajan vakuutuksista, ovat muun muassa työliikekipeytyminen, pahoinpitely ja liikennevahinko.

Vakuutusyhtiön ei ole pakko myöntää vapaa-ajan vakuutusta. Sillä on myös oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusehtojensa mukaisilla perusteilla. Yrittäjä voi itse irtisanoa vakuutuksen haluamastaan ajankohdasta, kuitenkin aikaisintaan siitä ajankohdasta, kun irtisanomisilmoitus on saapunut vakuutusyhtiöön.

26.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;