Hallituksen esitys laiksi digitaalisten palveluiden tarjoamisesta

Hallitus antoi 3.5.2018 eduskunnalle esityksen laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta (HE 60/2018 vp).

Laki on edelleen eduskunnassa hallintovaliokunnan käsiteltävänä ja sen odotetaan tulevan voimaan vielä keväällä 2019.

Laki koskisi kokonaisuudessaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta, johon sovelletaan muuta Finanssialaa lyhyempää siirtymäaikaa.

Laki koskisi ns. yleisölle tarjottavia verkkopalveluita. Yleisöllä tarkoitettaisiin hallinnon asiakkaita, joita ovat viranomaisen organisaation ulkopuolinen ennalta rajattu tai rajaamaton luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden joukko. Lakia ei sovelleta työpaikkojen sisäisiin rajatun henkilömäärän intranet- tai extranet -verkkopalveluihin.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskee myös samaan asiakokonaisuuteen liittyvä vireillä oleva hallituksen esitys tiedonhallintalaista (HE 284/2018 vp), jossa säädetään ensisijaisesti viranomaisten välisisistä sähköisistä tiedonsiirtomenetelmistä. Tässä hallituksen esityksessä on todettu, että tiedonhallintalaki olisi yleislaki suhteessa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta ehdotettuun lakiin. Tiedonhallintalaki tulisi siten sovellettavaksi myös asiakkaille tapahtuvaan tietojen siirtämiseen tietoverkossa salaus- ja suojausvaatimusten osalta.

Yleistä ehdotuksesta

Ehdotettava laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta olisi uusi ja sillä pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. Laissa ehdotetaan säädettäväksi viranomaisten sekä muiden julkista hallintotehtävää hoitavien velvollisuudesta tarjota digitaalisia palveluja hallinnon asiakkaille sekä tähän liittyvistä velvollisuuksista.

Esityksessä ehdotetaan myös kumottavaksi ja muutettavaksi eräitä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain säännöksiä, jotka ovat rinnakkaisia ehdotettavan uuden lain kanssa.

Digitaalisilla palveluilla tarkoitettaisiin verkkosivustoa tai mobiilisovellusta tai näiden yhdistelmää sekä niihin liittyviä toiminnallisuuksia. Toiminnallisuuksilla tarkoitettaisiin esim. lomakkeiden tai viestien lähettämistä palvelun tarjoajalle.

Saavutettavuudella tarkoitettaisiin periaatteita ja tekniikoita, joita on noudatettava, jotta palvelut olisivat paremmin käyttäjien, erityisesti vammaisten henkilöiden, saavutettavissa.

TyTA-toimeenpanoa koskevat keskeiset säännökset olisivat seuraavat:

Soveltamisala (1 luku 2 § 1 mom. 5 kohta ja 3 §)

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen lakia sovellettaisiin sen viranomaiskäsitteen kautta. Lain mukaan viranomaisia koskevia säännöksiä sovellettaisiin myös muihin toimijoihin niiden hoitaessa julkisia hallintotehtäviä siltä osin kuin digitaalinen palvelu liittyy tällaisen tehtävän hoitamiseen.

Viranomaisten digitaalisten palveluiden järjestäminen yleisölle (2 luku)

Viranomaisen tulisi suunnitella ja ylläpitää digitaalisia palveluja siten, että niiden tietoturvallisuus, tietosuoja, löydettävyys ja helppokäyttöisyys on varmistettu.

Viranomaisen olisi tarjottava mahdollisuus toimittaa sähköiset viestit ja asiakirjat käyttäen digitaalisia palveluja sekä tarjottava mahdollisuus vastaanottaa viranomaisten sähköisiä viestejä ja asiakirjoja riittävän tietoturvallisesti.

Viranomaisen tulisi tunnistaa palvelun käyttäjä sähköisesti jollakin luotettavalla ja tietoturvallisella tavalla, jos palvelusta on mahdollista saada salassa pidettäviä tietosisältöjä nähtäväksi ja käytettäväksi.

Luvun mukaiset velvoitteet vastaavat pääosin nykytilaa ja luku sisältää lähinnä tarkennuksia aiempaan asiointilakiin nähden.

Luvun mukaisten velvoitteiden täyttämistä valvoo yleinen laillisuusvalvontaviranomainen kuten eduskunnan oikeusasiamies.

Lukua sovelletaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun laki on tullut voimaan.

Digitaalisten palveluiden saavutettavuusvaatimukset (3 luku)

Luvussa säädettäisiin yleisistä saavutettavuusvaatimuksista, joita ovat sisältöjen havaittavuus ja ymmärrettävyys sekä käyttöliittymien ja navigoinnin hallittavuus ja toimintavarmuus. Vaatimukset vastaavat WCAG 2.0 standardin A ja AA -tasoja.

Palveluntarjoajan olisi ylläpidettävä saavutettavuusselostetta. Se tulisi julkaista saavutettavuusvaatimusten soveltamisesta lukien.

Verkkosivustoihin, jotka on julkaistu lain voimaantulon jälkeen, sovellettaisiin saavutettavuusvaatimuksia 23.9.2019 lukien.

Verkkosivustoihin, jotka on julkaistu ennen lain voimaantuloa, sovellettaisiin saavutettavuusvaatimuksia 23.9.2020 lukien.

Mobiilisovelluksiin sovellettaisiin saavutettavuusvaatimuksia 23.6.2021 lukien.

Vaatimusten valvonta ja oikeussuoja (4 luku)

Valvontaviranomaisena toimisi Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Jokaisella olisi oikeus tehdä saavutettavuuskantelu valvontaviranomaiselle palveluntarjoajasta, joka ei ole noudattanut saavutettavuusvaatimuksia ja -velvollisuuksia. Palvelun käyttäjä voisi tehdä valvontaviranomaiselle saavutettavuusselvityspyynnön.

Valvontaviranomainen voisi asettaa uhkasakon saavutettavuusvaatimusten noudattamista koskevan määräyksen sekä tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuden toteuttamisen tehosteeksi.

Valvontaviranomaisen tekemään päätökseen ja antamaan määräykseen saisi vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saisi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Lisätietoja: Elina Holmas, TVK, puhelin 0409 225541