Hallituksen esitys vakuutuslääkärien toiminnan kehittämisestä eduskuntaan

Hallituksen esityksessä esitetään muutoksia, joilla pannaan täytäntöön hallitusohjelman kirjaus vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan yksimielisen mietinnön (StVM 33/2018 vp) mukaisesti.

Lakiehdotuksessa ehdotetaan eri lakeihin, muun muassa työtapaturma- ja ammattitautilakiin, lisättäväksi aiempaa yksityiskohtaisemmat säännökset vakuutuslaitosten asiantuntijalääkäreiden kannanotoista. 

Asiantuntijalääkärin olisi laadittava kannanottonsa selkeästi ja yhdenmukaisesti ottaen huomioon kulloistakin esillä olevaa etuutta koskevan lain edellytysten mukaiset keskeiset ja olennaiset lääketieteelliset seikat.

Lisäksi ehdotetaan, että asiantuntijalääkäri vahvistaa kannanottonsa sanoin ”käytettävissä olevien tietojen, asiantuntemukseni ja omantuntoni kautta”. Ehdotettu vahvistamislausuma on lainsäädännössä uusi. 

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi myös työtapaturma- ja ammattitautiasioissa vakuutuslaitoksen harkintavaltaa sen suhteen, milloin vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin on osallistuttava korvausasian käsittelyyn. Esityksessä ehdotetaan, ettei vakuutusyhtiön asiantuntijalääkärin tarvitse osallistua asian käsittelyyn, jos osallistuminen olisi ilmeisen tarpeetonta. Jos esimerkiksi korvaus myönnetään täysimääräisenä, ei vakuutuslääkärin osallistumista korvausratkaisuun tarvittaisi jatkossa.

Tarkemmin asiasta valtioneuvoston tiedotteella