Vakuutuslaitoksille osoitettuihin hoitolaitoslaskuihin tulee edelleen sisällyttää vahingoittuneen henkilötunnus

Työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella kunnalla/kuntayhtymällä on oikeus laskuttaa vakuutuslaitosta vahingoittuneen saamasta sairaanhoidosta, jos vahingoittuneella on oikeus korvaukseen sairaanhoidosta. Edellytyksenä on lisäksi, että sairaanhoidon järjestänyt julkisen terveydenhuollon toimintayksikkö on täyttänyt ilmoitusvelvollisuutensa. Laskutusoikeus koskee niin täyskustannusmaksua kuin vahingoittuneelta perittävää asiakasmaksua.

Vakuutuslaitoksen on annettava kunnalle/kuntayhtymälle päätös täyskustannusmaksusta, jos kysymys on korvaukseen oikeuttavan hoidon perusteella maksettavan täyskustannusmaksun suuruudesta ja vakuutuslaitos maksaa maksun kunnan tai kuntayhtymän laskussa tai vaatimuksessa esitettyä maksua pienempänä taikka maksu on evätty sillä perusteella, ettei julkisen terveydenhuollon toimintayksikkö ole täyttänyt sille 41 §:ssä säädettyä ilmoittamisvelvollisuutta. Päätös on annettava myös, jos kunta tai kuntayhtymä pyytää vakuutuslaitokselta päätöstä.

Vakuutuslaitokselle osoitetulla hoitolaitoslaskulla on oikeusvaikutuksia. Niin laskuttajan kuin hoitoa saaneen vahingoittuneenkin oikeusturvan kannalta hoitolaitoslaskun kohdentaminen oikeaan vahinkoon ja hoitoa saaneeseen vahingoittuneeseen on erittäin tärkeää ja se tulee tehdä riittävällä varmuudella.

Henkilötunnus on edelleen pääasiallinen keino henkilön yksilöimiseen. Vakuutuslaitoksen ja hoitolaitoksen välillä vahingoittuneen henkilötunnus on ainoa molemminpuolisesti tiedossa oleva vahingoittuneen yksiselitteisesti yksilöivä tieto.

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa henkilötunnuksen käytöstä on säädetty nimenomaisesti mm. työnantajan vahinkotapahtumasta tekemän ilmoituksen sekä hoitolaitoksen tekemän ilmoituksen osalta.

Tietosuojalain perusteella henkilötunnusta saa käsitellä, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi. Lisäksi henkilötunnusta saa käsitellä vakuutustoiminnassa, terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa sekä muun sosiaaliturvan toteuttamisessa. Näissä toiminnoissa henkilötunnuksen käsittely on yleensä katsottu tarpeelliseksi henkilön yksiselitteisen yksilöinnin varmistamiseksi, mikä on usein välttämätöntä jo rekisteröidyn oikeusturvankin kannalta.

Näistä syistä vakuutuslaitokselle osoitetuissa hoitolaitoslaskuissa hoitoa saanut vahingoittunut tulee edelleen yksilöidä käyttämällä henkilötunnusta. Henkilötunnuksen käsittelyä tässä tarkoituksessa pidetään tarpeellisena.

Lisätietoja antaa lakimies Elina Holmas, p. 040 922 5541