Tutkimus työtapaturman vakavuuden ennustamisen keinoista

Tapaturmavakuutuskeskuksessa on tutkittu mahdollisuuksia ennustaa työtapaturmien vakavuutta sen olosuhteita kuvaavien muuttujien perusteella.

Antton Koskisen laatiman tutkimuksen ”Predictive modeling of workplace accident outcomes utilizing XGBoost and Tree-Structured Parzen Estimator ” tavoitteena oli kehittää työtapaturman vakavuuden ennustamiseksi binäärinen luokitusmalli, joka perustuu eurooppalaisen työtapaturmien tilastointiluokittelun (ESAW) menetelmässä määriteltyihin muuttujiin.

Koskinen teki tutkimuksen TVK:n toimeksiannosta ja opinnäytetyönä Aalto yliopistolle.

Työtapaturman vakavuuden luotettava arviointi ja vakavaksi kehittyvien vahinkojen nopea tunnistaminen on kaikkien vahinkotapahtumiin liittyvien osapuolten etu: Oikein ajoitetut ja kohdennetut hoito- ja kuntoutustoimet vähentävät vahingoittuneen kärsimyksiä sekä nopeuttavat työhön paluuta ja arkielämässä selviämistä.

Vahinkojen hoidon kokonaisvaltainen tehostuminen on myös taloudellisesti sekä vakuutuksen ottaneen työnantajan että vakuutusyhtiön etujen mukaista.

Luotettava tieto onnettomuuksien vakavuuteen vaikuttavista tekijöistä on arvokasta myös työtapaturmien ehkäisyn kannalta, koska tietoa voidaan hyödyntää työturvallisuusresurssien ja -menettelyjen kohdentamisessa ja keskittämisessä.

Tutkimusta voidaan pitää onnistuneena. Se lisäsi ymmärrystä työtapaturmariskien dynamiikasta ja mahdollisuuksista nopeuttaa vakavien vahinkojen tunnistusta sekä hoidon ja kuntoutuksen tehostamista.

Rajoituksistaan huolimatta tutkimuksessa tarkastelussa ollut ennustusmalli pystyi ennustamaan vakavia onnettomuuksia 73 % prosentin tarkkuudella ja ei-vakavia onnettomuuksia 77 % prosentin tarkkuudella.

Lue tarkemmin tutkimuksesta: TVK:n julkaisuja 3/2022