Työtapaturmien lukumäärä ja taajuus nousivat viime vuonna ennakoidusti

Vakuutuslaitokset korvasivat 110 100 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa vuonna 2021. Määrä oli 8 % enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta yhä merkittävästi (-13 %) vähemmän kuin vuonna 2019.

Työtapaturmista 91 800 sattui työpaikalla työtehtävissä ja 18 300 asunnon ja työpaikan välisellä matkalla.

Vuonna 2021 työtapaturmatilastoissa tapahtunutta muutosta selittävät ennen kaikkea talouden sopeutuminen koronatilanteeseen sekä vuosien 2020 ja 2021 erilaiset sääolosuhteet.

”Työtapaturmien lyhyen aikavälin kehitys korreloi luonnollisesti voimakkaasti kansantalouden tilaa kuvaavien muuttujien kanssa. Korona-aika, rajoitukset ja poikkeustilanteet ovat aiheuttaneet melkoista turbulenssia talouteen ja työelämään. Työn määrässä ja tehtyjen töiden sisällöissä on ollut paljon vaihtelua kahden viime vuoden aikana, mikä näkyy myös työtapaturmatilastoissa. Tätä vaihtelua on korostanut vielä voimakkaat muutokset säätilassa erityisesti talviaikaan ja pääkaupunkiseudulla, jossa vaikutukset ovat dramaattisempia sekä ilmaston että työelämän volyymien takia”, tarkentaa johtaja Mika Tynkkynen Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Työpaikkatapaturmien taajuus kääntyi nousuun

Työpaikkatapaturmien taajuus oli 26,4 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden viime vuonna. Taajuusluku nousi vuodesta 2020, jolloin se oli ennätysalhainen 24,5 tapaturmaa/miljoona tehtyä työtuntia.

Työpaikkatapaturmataajuus suhteuttaa tehdyn työmäärän ja sattuneiden työpaikkatapaturmien lukumäärän. Taajuuslaskennassa käytetään Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tuntilukuja.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan palkansaajien tekemät työtunnit lisääntyivät viime vuonna vain noin prosentin vuodesta 2020, kun työpaikkatapaturmat lisääntyivät samaan aikaan 6 %.

”Absoluuttisten vahinkolukumäärien lisäksi myös taajuus vaihtelee talouden suhdanteiden mukaisesti. Yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, että nousukaudella työtahti on kiivaampi ja työtunnin sisällöt ja tuotos erilaisia kuin taantumassa, vaikka tilaston näkökulmasta tehtäisiinkin saman verran työtunteja. Poikkeuksellisen nopeasti ja voimakkaasti vaihtelevassa taloustilanteessa on myös syytä suhtautua tietyllä varauksella otantaan perustuvien menetelmien kykyyn reagoida luotettavasti työn teon määrissä tapahtuviin muutoksiin”, pohtii Tynkkynen.

Toimialakohtaisista työpaikkatapaturmataajuuksista löytyy tietoja vuoden 2021 työtapaturmatilastoja käsittelevästä analyysistä: TVK:n analyyseja nro 37.

Yrittäjille sattui lähes viidennes vähemmän työpaikkatapaturmia

Vakuutuslaitokset korvasivat 4 900 vapaaehtoisella yrittäjän työtapaturmavakuutuksella itsensä vakuuttaneille yrittäjille sattunutta työtapaturmaa. Tämä oli 16 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yrittäjien työtapaturmista 4 400 oli työpaikkatapaturmia, mikä on 18 % vähemmän kuin vuonna 2020.

Vielä vuonna 2019 yrittäjille sattui 6 631 ja vuonna 2016 peräti 7 090 työtapaturmaa. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on yrittäjille vapaaehtoinen, joten vahinkojen lukumääriin vaikuttaa paljon myös yrittäjien aktiivisuus ostaa itselleen tämä turva. Käytettävissä ei ole tarkkoja tietoja siitä, kuinka moni yrittäjä vakuutuksen on ottanut, eikä sitä, onko vakuutusten määrässä tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosien aikana.

Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrissä selvä lasku

Vuonna 2021 sattui 10 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa, joista 2 yrittäjille. Lisäksi tiedossa on kaksi palkansaajille sattunutta kuolemaan johtanutta työmatkatapaturmaa.

Tapaturmavakuutuskeskuksella ei ole vielä helmikuussa 2022 täysin varmoja tietoja kaikista vuonna 2021 sattuneista työtapaturmakuolemista, minkä vuoksi edellä esitetyt lukumäärät eivät välttämättä ole lopullisia.

Vuonna 2020 työpaikkatapaturmissa kuoli 16 palkansaajaa ja työmatkatapaturmissa 10 palkansaajaa.

Lue enemmän vuoden 2021 työtapaturmatilastoista:
TVK:n analyyseja nro 37 | Työtapaturmien lukumäärä kääntyi kasvuun v. 2021 – vahinkoja silti 13 % vähemmän kuin v. 2019

Tulevat työtapaturmatilastojulkaisut

Teollisuuden vuoden 2021 työtapaturmatilastoista julkaistaan analyysi maaliskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen kevään ja alkukesän aikana julkaistaan toimialakohtaiset analyysit viime vuoden työtapaturmista rakentamisen, sosiaali- ja terveyspalveluiden, kunta-alan sekä vuokratyön osalta.

Työpaikkakuolemantapauksia koskeva tarkempi analyysi julkaistaan 28.4.2022, kansainvälisenä työturvallisuuspäivänä.

Ennakkoarvio meneillään olevan vuoden työtapaturmien määrästä julkaistaan lokakuussa 2022.