Korvauspäätösten perustelemisesta uusi Takon ohje

Lakisääteisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpano on julkisen hallintotehtävän hoitamista. Tätä tehtävää hoitavat vakuutuslaitokset antavat vuosittain satojatuhansia päätöksiä, joilla ratkaistaan oikeus korvaukseen. Tapaturma-asiain korvauslautakunta (Tako) antanut tänä syksynä uuden ohjeen korvauspäätösten perustelemisesta.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus perustuu lakiin ja se on osa suomalaista sosiaaliturvaa. Vakuutuksen toimeenpano eli työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen myöntäminen sekä sattuneiden vahinkotapahtumien korvauskäsittely on julkisen hallintotehtävän hoitamista, joka on lailla annettu vakuutuslaitosten tehtäväksi.

Toimeenpano rinnastuu julkisena hallintotehtävänä viranomaistoimintaan ja siihen sovelletaan hallinnon yleislakeja, kuten hallintolakia.

Vakuutusta toimeenpantaessa annettavat päätökset ovat hallintopäätöksiä, joiden sisällölle on lainsäädännössä asetettu määrättyjä vaatimuksia.

Tako on antanut tämä vuoden syyskuussa uuden, nykysääntelyn mukaisen ohjeen korvauspäätösten perustelemisesta. Ohjeessa käydään päätösten perustelemisen ohella yleisellä tasolla läpi myös päätöksen muuta sisältöä sekä sitä, missä tilanteissa, milloin ja mille tahoille päätös annetaan.

”Ohje koskee päätösten antamista ja perustelemista, mutta ei siis korvauksia koskevien säännösten soveltamista. Ohjeessa ei käsitellä yksityiskohtaisesti eri tilanteisiin liittyviä korvausperusteita”, toteaa ohjeen laatimisesta vastannut Takon juristi Mari Karttunen.

Ohjeistukseen on valittu tavallisimpia yksityiskohtaista perustelua vaativia tilanteita sekä tilanteita, joissa ohjeistus on tilanteiden harvinaisuuden vuoksi koettu tarpeelliseksi.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusasioissa eri tilanteissa annettavia päätöksiä ja päätösten sisältöön ja perustelemiseen liittyviä erityispiirteitä esitellään ohjeessa päätösesimerkeillä.

”Hyvä huomata kuitenkin, että vakuutuslaitoksen antama päätös voi olla täysin oikea ja hyvä, vaikka se ei ole muodoltaan tai rakenteeltaan tismalleen kuten ohjeen esimerkeissä on esitetty. Tärkeintä on, että päätöksestä ymmärtää sen, miten ja millä perusteilla asia on ratkaistu.”

Päätöksen lukijan tulee voida ymmärtää se, mihin päätöksen perusteella on oikeus ja jos korvaus on evätty, millä perusteella näin on tehty.

Takon antama päätösten perustelemisen ohje (työtapaturmatieto.fi)