Etätyön ja työpaikalla tapahtuvan työn vakuutusturvan eroja ei tunneta

Suomalaiset pitävät työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tarjoamaa turvaa tärkeänä. Työikäiset suomalaiset tietävät, että työnantajan tulee lain mukaan ottaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutus työntekijöiden turvaksi. Vakuutusturvan sisältö tunnetaan paikoin vielä kuitenkin verraten heikosti.

Tapaturmavakuutuskeskus teetti työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen yleisestä tunnettuudesta mittauksen työikäisten suomalaisten keskuudessa.

Mittaustulosten mukaan suurin osa (94 %) työikäisistä suomalaisista pitää työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tarjoamaa turvaa työtapaturmien ja ammattitautien varalta tärkeänä.

Reilu enemmistö (82 %) vastaajista tiesi, että työnantajan kuuluu lain mukaan ottaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutus työntekijöidensä turvaksi. Valtaosa tiesi myös, että oma työnantaja oli hoitanut vakuuttamisen asianmukaisesti.

Suurimmalle osalle oli tiedossa, että vakuutus korvaa tapaturman, joka sattuu työnteon yhteydessä tai muutoin työntekopaikan alueella liikuttaessa. Myös se, että vakuutusturvan piiriin kuuluvat kodin ja työpaikan väliset työmatkat tiedettiin hyvin.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta maksettavat korvaukset, kuten vamman tutkimus- ja hoitokulut, ansionmenetyskorvaukset sekä haittaraha, olivat myös melko hyvin tunnettuja. Uudelleen koulutuksen korvaaminen ammatillisena kuntoutuksena oli heikoiten tunnettu korvauslajeista, alle 60 % vastaajista tunsi sen.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen turva etätyössä tunnetaan edelleen melko huonosti

Parhaiten tiedettiin se, että työn teon yhteydessä sattuva tapaturma korvataan vakuutuksesta myös etätöissä. Mutta vain alle viidesosa tiesi, ettei vakuutus korvaa etätyöpaikassa liikuttaessa sattuvia tapaturmia työtapaturmana.

Mittauksen tuloksia voi vääristää se, että työantaja on voinut laajentaa vapaaehtoisilla vakuutuksilla työntekijöidensä etätyön vakuutusturvaa. Osa vastaajista on voinut mahdollisesti vastatessaan kyselyyn ajatella vapaaehtoisen vakuutuksen tarjoamaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta laajempaa turvaa.

Työntekijän oikeus korvauksiin vakuuttamattomassa työssä sattuneesta työtapaturmasta tunnettiin heikosti

Vain noin 40 prosenttia suomalaisista tiesi, että myös vakuuttamattomassa työssä työtapaturmaan joutunut voi saada korvauksia.

Jos työnantaja on niin sanottu pientyönantaja, joka teettää työtä kalenterivuodessa alle vakuuttamisvelvollisuuden euromääräisen rajan tai jos vakuuttamisvelvollinen työnantaja on laiminlyönyt vakuutuksen ottamisen, käsittelee Tapaturmavakuutuskeskus tällaisissa töissä sattuneet työtapaturmat tai näissä töissä aiheutuneet ammattitaudit sekä maksaa lainmukaiset korvaukset.

Tutkimuksen taustat

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tunnettuus on mittautettu kerran aikaisemmin vuonna 2018. Nyt toteutetun mittauksen tuloksien mukaan suomalaiset työntekijät tunsivat työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen turvan sisällön ensimmäistä mittauskertaa kattavammin.

Loppusyksyllä 2023 toteutetussa tutkimuksessa esitettiin työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevia kysymyksiä ja väittämiä nettipaneelille, jossa kysymyksiin vastasi 1041 vastaajaa.

Vastaajaotos oli vakioitu iän, sukupuolen ja maantieteellisen sijainnin mukaan siten, että mittauksen tulokset voi yleistään työikäisten suomalaisten vastauksiksi.