Kuva -

Statistik

Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) har i uppgift att föra sådan statistik som avses i 236 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL) samt sköta andra uppgifter i anslutning till statistikföringen. TVK är officiell registerförare av arbetsolycksfall- och yrkessjukdomsstatistik i Finland.

Lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare förpliktar också TVK att föra statistik över skador som orsakas professionella idrottsutövare och över de ersättningar som betalats för dessa samt att upprätthålla register över de idrottsutövare som är försäkrade enligt lagen och försäkringstagarna.

Inom TVK ansvarar aktuarie- och statistikenheten för mottagningen av statistikmaterial från försäkringsanstalterna och för upprätthållandet av olika register. TVKs arbetarskyddsstatistik utarbetas av forsknings- och analysenheten i samarbete med aktuarie- och statistikenheten.

14.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;