Tolkningar av arbetsolycksfall i besvärsinstanserna åren 2016–2020

Kirsi Pohjolainen,
9.9.2021 | Nyheter

De första fem åren av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Lagen om ersättning av olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, som trädde i kraft 2016, har tolkats i fem och ett halvt år. De gångna åren har varit intressanta eftersom den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar införde en ny definition av vad som bör betraktas som en olycksfall i arbetet. Försäkringsbolagen började tillämpa de nya omständighetsparagraferna på olyckor som inträffade 1.1.2016 och senare. Även ersättningsnämnden för olycksfallsärenden som säkerställer enhetligheten i försäkringsanstalternas ersättningspraxis började ge utlåtanden av rekommendationskaraktär till försäkringsanstalterna om tolkningen av de nya paragraferna.

Däremot fick man vänta längre på avgöranden från besvärsinstanserna, besvärsnämnden för olycksfallsärenden och försäkringsdomstolen. De första avgörandena om omständigheterna i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar erhölls från besvärsnämnden hösten 2016. Försäkringsdomstolens första avgöranden om omständigheter erhölls 2017. Tidsfördröjningen är naturlig eftersom det ska vara fråga om ett olycksfall som inträffat 1.1.2016 eller senare. Först fattar försäkringsanstalten ett beslut och över det anförs besvär till besvärsnämnden. Nämnden har sin behandlingstid och därefter har man ett beslut av första besvärsinstansen. Antingen arbetstagaren/arbetsgivaren eller försäkringsanstalten kan anföra besvär till försäkringsdomstolen över nämndens beslut.

Besvärsinstansernas avgöranden om omständigheterna kring en olycksfall

Från 2016 till 2020 har besvärsnämnden för olycksfallsärenden meddelat 251 avgöranden om tolkning av paragraferna om omständigheterna vid arbetsolycksfall i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Försäkringsdomstolen meddelade 23 avgöranden under samma tid. Högsta domstolens tolkningar av begreppet arbetsplatsolycksfall enligt den nya lagen saknas ännu.

Siffrorna är förvånansvärt små med tanke på att det har inträffat mer än en halv miljon ersättningsbara olycksfall i arbetet under samma period. Årligen inträffar det drygt hundratusen arbetsolycksfall och den nya lagen har varit i kraft sedan 2016.

För att försäkringsanstaltens beslut ska gå vidare för utredning i besvärsnämnden krävs det att arbetstagare anför besvär. Om det ekonomiska intresset är litet, till exempel på grund av att olyckan inte har orsakat arbetsoförmåga, kanske arbetstagaren inte nödvändigtvis anför besvär angående det nekande beslutet av försäkringsanstalten. När det gäller tolkningen av lagen och etableringen av begreppet olycksfall i arbetet är det dock bra att få besvärsinstansernas tolkningar av de nya paragraferna om omständigheterna.

Flest avgöranden av besvärsinstanserna om tolkning av resebestämmelserna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen

I 23 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar definieras hur olyckor som inträffar under resan mellan en anställds bostad och arbetsplats ersätts som olycksfall i arbetet. Bestämmelsen innehåller ett stort antal detaljer som är öppna för tolkning: vad avses med en sedvanlig resa och arbetstagarens bostad, vad är en mindre avvikelse som är tillåten under resan och vad är verksamhet under avvikelsen, och har det överhuvudtaget varit fråga om en resa mellan bostaden och arbetsplatsen.

Före utgången av 2020 hade besvärsnämnden för olycksfallsärenden meddelat 113 avgöranden om reseomständigheter. Avgörandena från försäkringsdomstolen var 13 till antalet.

Försäkringsdomstolen har bland annat tagit ställning till avvikelsen och verksamhet under den. Tillåtna avvikelser kan anses vara daghem, skola, livsmedelsbutik samt servicestation och bilverkstad. Skyddet har inte avbrutits om arbetstagaren har gjort en avvikelse på grund av dessa. Under en avvikelse gäller olycksskyddet under tiden man går från bilen till exempel till daghemmets ytterdörr. Skyddet avbryts under tiden arbetstagaren sköter sina ärenden till exempel inne i daghemmet eller livsmedelsbutiken.

Försäkringsdomstolen har även tolkat begreppet arbetstagarens bostad i sina avgöranden. I de fall som behandlats ansågs inte flick- och pojkvänners bostäder vara sådana bostäder som avses i lagen.

Varje år inträffar ungefär 20 000–25 000 olycksfall i arbetet på resan mellan bostaden och arbetet. Det är ofta allvarligare olyckor, det vill säga de orsakar arbetsoförmåga och frånvaro från arbetet till exempel vid benbrott i armen efter fall på en hal gata eller gård. De flesta olyckor inträffar när man rör sig till fots och av dem är årligen drygt 3 000 trafikolyckor.

Olycksfall i arbetet, inklusive olycksfall i distansarbete

En olycka anses ha inträffat i arbetet om olyckan inträffar i samband med arbetet eller skötseln av arbetsgivarens ärende som anknyter till arbetet eller om man reser på grund av arbetsuppgifter. Före utgången av 2020 hade besvärsnämnden för olycksfallsärenden meddelat 50 avgöranden om tolkning av 21 § i lagen. Av dessa har 11 rört olyckor som inträffat i distansarbete och 5 fall ansågs vara ersättningsbara. Försäkringsdomstolen har meddelat 5 avgöranden om arbetsomständigheter och endast ett avgörande gällde en situation med distansarbete.

Tolkningarna gäller vad som avses med i samband med arbete och vad innehållet i arbetstagarens arbetsuppgifter har varit eller när det är fråga om skötsel av arbetsgivarens ärenden eller resande som beror på arbetsuppgifter.

I besvärsnämndens avgöranden har det ansetts att ett arbetsolycksfall som inträffat i distansarbete har varit situationer där arbetstagaren har rört sig i sitt hem i syfte att hämta utrustning i anslutning till arbetet (telefon, arbetsförnödenheter, arbetspapper).  Försäkringsdomstolens enda avgörande om distansarbete gällde att personen hade gått till postlådan och olycksfallet ansågs inte vara ett arbetsolycksfall, eftersom posthämtningen inte i första hand anknöt till arbetsuppgifterna och därmed inte inträffade i samband med arbetet. Olycksfall som inträffar i distansarbete är endast ersättningsbara enligt lagen om de inträffat i arbetsomständigheter och exempelvis olycksfall som inträffar under pauser ersätts inte som arbetsolycksfall (begränsningsbestämmelse i 25 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

Största delen av de olycksfall i arbetet som ersätts inträffar under arbetsomständigheter, totalt är de cirka 100 000 varje år.

Arbetsolycksfall som inträffat under andra omständigheter

Ett arbetsolycksfall kan också inträffa på ett område som hör till den plats där arbetet utförs, utanför ett område som hör till den plats där arbetet utförs under måltids- och vilopauser eller i särskilda omständigheter som anges i 24 § i lagen.

Olycksfall på ett område som hör till den plats där arbetet utförs

Cirka 3 000 olycksfall inträffar årligen på områden där arbetet utförs. I slutet av 2020 uppgick besvärsnämndens avgöranden om denna omständighet till totalt 13. Det fanns inga avgöranden av försäkringsdomstolen.

Rättspraxis har till exempel betraktat ett olycksfall som inträffat under arbetsplatsens kaffetillställning och fall i arbetsplatsens tambur som ersättningsbara. Besök på arbetsplatsens gym eller olycksfall på personalens parkeringsplats mitt under arbetsdagen har inte ansetts ersättningsbara.

Typiska olyckor på ett område där arbetet utförs är enligt rättspraxisen fall och halkningar inne i arbetsplatsen, i arbetsplatsens trappor eller på dess gård, olyckor under måltidspauser och skador som inträffar till exempel vid uppvärmning av mat, olyckor under pauser då man rör sig på området där arbetet utförs. Som en detalj kan konstateras att flera arbetsolycksfall har inträffat då arbetstagaren har gått mot en glasdörr på området där arbetet utförs.

Arbetsolycksfall under måltids- och vilopauser utanför ett område som hör till den plats där arbetet utförs

Varje år sker det cirka 1 000 olyckor under måltids- och vilopauser utanför området där arbetet utförs. I slutet av 2020 hade besvärsnämnden meddelat totalt 5 avgöranden om dessa pauser. Det finns ännu inga beslut i försäkringsdomstolen om denna omständighet.

Besök på gym eller apotek mitt i arbetsdagen eller tillbringande av pausen hemma samtidigt som man utför hushållsarbete är inte omständigheter som omfattas av skyddet för olycksfall i arbetet.

Olycksfall i arbetet under särskilda omständigheter, såsom utbildnings- och rekreationsevenemang

Särskilda omständigheter enligt 24 § i lagen där arbetsolycksfall kan inträffa är till exempel utbildnings- och rekreationsevenemang och hälsovårdsbesök samt resor i anslutning till dem. Totalt inträffar årligen cirka 1 500 olycksfall i arbetet i anslutning till dessa omständigheter. Under åren 2016–2020 har besvärsnämnden för olycksfallsärenden meddelat totalt 69 avgöranden beträffande dessa omständigheter. Försäkringsdomstolen har meddelat 4 avgöranden.

Olycksfall som inträffar i verksamhet i enlighet med program för utbildnings- och rekreationsevenemang, olycksfall vid dans som ingår i programmet eller olycksfall som inträffar på returresan efter en rekreationsdag har ansetts vara ersättningsbara. Däremot är all verksamhet som sker under programmet inte ersättningsbar ifall den ökar risken för olycksfall och inte är sedvanlig verksamhet för evenemanget i fråga. Sådan verksamhet har varit att sitta på ett högt staket eller rida på kamratens rygg och det inträffar ett olycksfall i en sådan situation.

Bekanta dig med besvärsinstansernas avgöranden

De publicerade avgörandena från besvärsnämnden för olycksfallsärenden finns på nämndens webbplats www.tapaturmalautakunta.fi

Försäkringsdomstolens publicerade avgöranden finns på www.oikeus.fi

Läs även Kirsi Pohjolainens blogginlägg: Hur avgörs det vad som ersätts som arbetsolycksfall

Lyhyesti kirjoittajasta

Kirsi Pohjolainen työskentelee TVK:ssa laki- ja lainsäädäntöasioista vastaavana juristina. Työtapaturmavakuutuksen lakiasioiden parissa hän on tehnyt työtä vuodesta 1997. Asiantuntijakirjoituksia syntyy erilaisista työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ajankohtaisista teemoista.