Hur avgörs det vad som ersätts som arbetsolycksfall

Kirsi Pohjolainen,
9.9.2021 | Blogg

Under coronaepidemin har ett samtalstema också varit distansarbete. Distansarbete har diskuterats ur många olika perspektiv. Till exempel har frågor ställts om hur olyckor i hemmet under distansarbete ersätts som olycksfall i arbetet.

Ur ersättningssynpunkt har det betydelse om det är fråga om ett arbetsolycksfall enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Ersättningar på grundval av arbetsolycksfallsförsäkring är mer omfattande än ersättningar på grundval av frivilliga försäkringar – bland annat dagpenningen och olycksfallspensionen som är kopplad till arbetstagarens inkomster, kostnadsersättningarna utan euro- eller tidsgränser samt ersättningarna för rehabilitering och vid dödsfall.

För arbetstagarens del har det betydelse till vilken kategori ett olycksfall i hemmet klassificeras. På vår webbplats finns tidigare publicerade blogginlägg om hur olycksfall som skett i distansarbete har ersatts som arbetsolycksfall:

Millainen vakuutus täydentämään etätyön tapaturmaturvaa? | Elina Holmas blogginlägg

Töitähän minä kotonakin tein, miten niin työnantajan vakuutus ei korvaa? | Mari Karttunens blogginlägg

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar definierar vad som är ett arbetsolycksfall

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar har varit i kraft sedan 2016. Begreppet olycksfall i arbetet definieras i 5 kap. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Först definieras vad som överhuvudtaget avses med olycksfall i lagen: en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare.

Därefter definieras omständigheterna som gör att ett olycksfall räknas som ett arbetsolycksfall. I 21–25 § i lagen definieras de omständigheter inom vilka olycksfallet ska ske för att det ska ersättas som arbetsolycksfall. Exponeringsomständigheterna för yrkessjukdom är snävare än de omständigheter där ett arbetsolycksfall kan ske. Man kan utsättas för en yrkessjukdom i arbetet, på området där arbetet utförs eller i utbildning.

Man kan säga att ett arbetsplatsolycksfall har fyra omständigheter där det kan inträffa:

  • i arbete, dvs. i samband med arbete, i skötseln av arbetsgivarens ärende eller i resande på grund av arbete
  • på ett område som hör till den plats där arbetet utförs – i verksamhet som vanligen hör till vistelse på arbetsplatsen, såsom måltids- och vilopauser
  • utanför ett område som hör till den plats där arbetet utförs – på resan mellan bostaden och arbetsplatsen och på måltids- och vilopauser
  • särskilda omständigheter – t.ex. utbildnings- och rekreationsevenemang, hälsovårdsbesök och relaterade resor.

Tolkningen av en olycksfall i arbetet är en tolkning av lagen, inte en tolkning av försäkringsvillkoren

Tolkningen av omständigheterna enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar är en tolkning av lagen. Arbetsolycksfallsförsäkringen grundar sig inte på försäkringsbolagets försäkringsvillkor, utan på den lag som riksdagen stiftat. Försäkringsbolagen genomför socialskydd på grundval av lag som myndighetsverksamhet. Försäkringsbolaget behandlar ersättningsärendet och fattar ett överklagbart beslut om arbetstagarens ersättningsärende.

Besvärsinstanser som tolkar lagen

Det finns en särskild socialförsäkringsrättslig väg för ansökan om ändring i ersättningsärenden angående arbetsolycksfall. Överklagandet har gjorts så enkelt som möjligt och kostnadsrisken för en rättegång är låg. Det är inte nödvändigt att ta hjälp av en jurist för att lämna in ett besvär.

Om en anställd är missnöjd med försäkringsbolagets beslut och tolkningen av att det inträffade olycksfallet inte är ett ersättningsbart arbetsolycksfall kan hen anföra besvär till besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Över besvärsnämndens beslut anförs besvär till försäkringsdomstolen och vidare till den högsta domstolen om den beviljar besvärstillstånd.

Domstolens processledning som iakttas i behandlingen av besvärsärendet och officialprincipen i utredningen av ärendet säkerställer att ärendet utreds. Behandlingen av besvärsärenden som koncentrerats till särskilda besvärsinstanser säkerställer en enhetlig lagtolkning i jämförelse med att samma lagtolkning skulle göras av flera domstolar geografiskt sätt. Nu finns det bara en besvärsnämnd för olycksfallsärenden och en försäkringsdomstol i Finland.

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden meddelar årligen i medeltal cirka 4 000 avgöranden om försäkring av arbetsolycksfall och yrkessjukdomar och försäkringsdomstolen under 1 000 avgöranden. För besvärsinstanserna uppkommer därmed en helhetsbild om lagtolkningen, vilket är nödvändigt med tanke på de avgöranden som ska meddelas och enhetligheten i tolkningarna beträffande dem samt med avseende på en jämlik behandling av de försäkrade.

Det är viktigt att få besvärsinstansernas tolkningar av arbetsolycksfallsomständigheter

Eftersom genomförandet av arbetsolycksfallsförsäkring och de tolkningar som ska göras i ersättningsbehandlingen är lagtolkning, är det viktigt att få besvärsinstansernas tolkningsavgöranden om begreppet olycksfall i arbetet. Avgörandena av besvärsnämnden för olycksfallsärenden och försäkringsdomstolen bildar rättspraxis.

Den ersättningspraxis som uppkommer av de beslut försäkringsbolagen tar och av utlåtandena från ersättningsnämnden för olycksfallsärenden som styr enhetligheten i lagtolkningen är underordnad rättspraxisen, dvs. de tolkningar som besvärsinstanserna gör. Med andra ord styr besvärsinstansernas avgöranden lagtolkningen inom ersättningspraxisen.

Om du är missnöjd med beslutet i ett ersättningsärende ska du lämna in besvär

För att etablera tolkningarna av omständigheterna i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar är det viktigt att anföra besvär om försäkringsbolagens beslut. De erhålls endast om arbetstagaren eller i vissa situationer arbetsgivaren beslutar att anföra besvär. Till exempel beträffande distansarbete hade det före utgången av 2020 inkommit endast 11 tolkningsavgöranden enligt den nya lagen av besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Under det innevarande året har nämnden meddelat fler tolkningsavgöranden om distansarbete. Från försäkringsdomstolen har endast ett avgörande om olycksfall som skett i omständigheter med distansarbete erhållits. Rättspraxisen utifrån besvärsinstansernas avgöranden gällande arbetsolycksfall i distansarbete håller alltså först nu på att bildas.

Det lönar sig att utnyttja sin egen rätt att ansöka om ändring och anföra besvär till besvärsnämnden för olycksfallsärenden om man är missnöjd med försäkringsbolagets beslut. I ersättningsbeslutet finns anvisningar för ansökan om ändring.

Läs också nyheten: Tolkningar av arbetsolycksfall i besvärsinstanserna åren 2016–2020 | Publicerad 9.9.2021

Kort om bloggaren

Kirsi Pohjolainen arbetar som jurist vid TVK och ansvarar för lag- och lagstiftningsärenden. Hon har arbetat med juridiska frågor inom arbetsolycksfallsförsäkring sedan 1997. Bloggar uppkommer på olika aktuella teman om försäkring av arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

Lyhyesti kirjoittajasta

Kirsi Pohjolainen työskentelee TVK:ssa laki- ja lainsäädäntöasioista vastaavana juristina. Työtapaturmavakuutuksen lakiasioiden parissa hän on tehnyt työtä vuodesta 1997. Asiantuntijakirjoituksia syntyy erilaisista työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ajankohtaisista teemoista.