Antalet arbetsplatsolyckor minskade, men olycksfrekvensen ökade inom byggbranschen år 2022

I fjol inträffade drygt 13 000 arbetsplatsolyckor bland löntagare inom byggbranschen. Antalet minskade med omkring en procent från året innan. Frekvensen av arbetsplatsolyckor ökade dock, eftersom antalet utförda arbetstimmar minskade mer än de inträffade olycksfallen.

I fjol var olycksfrekvensen inom byggbranschen 59,7 arbetsplatsolyckor per en miljon utförda arbetstimmar. Frekvensen minskade under många år och var 55,1 som lägst år 2020, men började öka därefter igen.

Ökningen av frekvensnivån påverkas bland annat av att antalet arbetstimmar som utförts inom branschen har minskat. Antalet arbetstimmar inom byggbranschen har minskat med cirka 14 procent från 2018 fram till förra året.

Hälften av olyckorna orsakas av vassa föremål, ramlanden eller fall

Både ramlanden och fall samt att bli träffad av skärande eller vassa föremål stod vardera för cirka en fjärdedel av alla arbetsplatsolyckor som inträffade inom byggbranschen ifjol.

Oftast sker fall från relativt låga höjder, såsom stegar eller byggnadsställningar, men fall från höga höjder förekommer också fortfarande. Vanligtvis orsakar ett fall en skada på de nedre extremiteterna (35 %), och flera kroppsdelar skadas i 15 procent av fallen.

"Arbetsplatsolyckor som orsakas av att en börda flyttas manuellt har minskat till cirka 10 procent. Ännu för 20 år sedan inträffade nästan en femtedel av arbetsplatsolyckorna inom byggbranschen i samband med hantering av en börda. Förändringen återspeglar hur den fysiska belastningen i arbetet inom byggbranschen har förändrats", säger databasanalytiker Janne Sysi-Aho.

På byggarbetsplatserna råkade arbetstagare inom andra branscher ofta ut för arbetsolycksfall

På byggarbetsplatserna rör sig även andra yrkespersoner än anställda inom byggbranschen. Arbetstagare inom andra branscher råkade ut för nästan 4 700 arbetsplatsolyckor på byggarbetsplatser förra året, vilket var cirka 7 procent fler än 2021.

Av de arbetstagare inom andra branscher som råkade ut för arbetsplatsolyckor på byggarbetsplatser var 36 procent inhyrda arbetstagare.

“På byggarbetsplatser av olika storlekar rör sig och arbetar exempelvis montörer i installationsarbeten samt chaufförer som transporterar material. Det viktigaste med tanke på säkerheten är att säkerheten på byggarbetsplatsen leds som en helhet med beaktande av alla som arbetar och besöker platsen", betonar Sysi-Aho.

Mer information om arbetsplatsolyckor inom byggbranschen i fjol:
TVK:s analys nr 49, i Työtapaturmatieto (på finska)

Kommande publiceringar av arbetsolycksfallsstatistik

Olycksfallsförsäkringscentralen publicerar branschvisa analyser av arbetsolycksfallsstatistik för 2022 under våren och försommaren.

Prognosen över antalet arbetsolycksfall för innevarande år publiceras i september–oktober 2023.

Statistik över olycksfall i arbetet för 2022 publicerades i slutet av mars 2023.