Kuva -

Tilastointiperusteet

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) on virallinen työtapaturma- ja ammattitautitilaston pitäjä Suomessa. TVK:n tehtävänä on pitää työtapaturma- ja ammattitautilain 236 §:ssä tarkoitettua tilastoa työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä huolehtia muista tilastonpitoon liittyvistä tehtävistä. Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuutusta harjoittavan vakuutuslaitoksen ja valtiokonttorin on annettava kalenterivuosittain TVK:lle tilastointia varten välttämättömät vakuutuksenottaja- ja vahinkokohtaiset tiedot.

TVK tilastoi myös ammattiurheilijoille sattuneet vahingot ja niistä maksetut korvaukset sekä ylläpitää rekisteriä vakuutetuista urheilijoista. Toiminta perustuu lakiin urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta 2009/276.

Poikkeuksen tilastoinnissa muodostavat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaan korvattavat tapaturmat. Ne korvaa ja tilastoi Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA), joka keskitetysti huolehtii maatalousyrittäjien ja apurahansaajien turvasta.

TVK:lla on oikeus antaa salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä Tilastokeskukselle ne tapaturmailmoitukseen perustuvat tiedot, jotka ovat välttämättömiä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien, yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien, työtapaturmia koskevien tilastojen laadintaa varten. TVK:lla on vastaavalla tavalla oikeus antaa Työterveyslaitokselle vastaavat tiedot ammattitaudeista.

Miksi tilastoidaan?

Tilastotarpeet voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan: ensinnäkin järjestelmän rahoituksen ja rahavirtojen seurantaan ja toisaalta työturvallisuustyön ohjaamiseen.

Nämä tarpeet ovat suoraa seurausta siitä, miten työtapaturmavakuutus on Suomessa järjestetty. Yhteiskunta säätää järjestelmän puitteet, mutta toimeenpano on hajautettu yksityisille vakuutusyhtiöille. Vakuuttajien kannalta on olennaisen tärkeää pystyä seuraamaan vakuutuksen kohteena olevien ammattiluokkien riskitasoja hinnoittelun oikean tason varmistamiseksi. Yhteiskunnan taholta on aina kohdistunut erityinen mielenkiinto työturvallisuusnäkökohtiin.

Tilastointia on tämän vuoksi tehty aivan järjestelmän alusta (1895) alkaen. Ensimmäinen koko maata koskeva työtapaturmatilasto on Teollisuushallituksen vuonna 1904 julkaisema "Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1898-1900", joka kuului Suomenmaan virallinen tilasto –julkaisusarjaan. Itse taulukoissa aineistoa eriteltiin jo silloin pitkälti samoilla periaatteilla kuin nykyäänkin, muun muassa toimialojen, ammattien sekä tapaturman vakavuuden mukaan.

Mihin tilastointi perustuu?

Kansallinen tilastointi (kuten koko vakuutuslaji) perustuu yhteiskunnallisiin sopimuksiin. Nykyisellään työtapaturmien ja ammattitautien tilastoinnista on säädetty työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Laissa TVK:lle on annettu velvoite ylläpitää erityistä rekisteriä ja kerätä tiedot sitä varten, sekä toisaalta vakuutuslaitoksille velvoite toimittaa vaadittavat tiedot tähän rekisteriin.

Suomea velvoittavat lisäksi erinäiset kansainväliset säädökset ja sopimukset. Näistä merkittävimpiä ovat EU:n komission ja parlamentin asetus kansanterveystilastoinnin järjestämisestä (1388/2008), sen toimeenpaneva komission asetus työtapaturmatilastoinnista (349/2011) sekä ILO:n ratifioidut tilastointivelvoitteita sisältävät yleissopimukset.

Tilastointi on järjestetty siten, että näihin lakitason vaatimuksiin voidaan kohtuudella vastata.

Kuka päättää kerättävistä tiedoista?

Työtapaturma- ja ammattitautilaki, EU-lainsäädäntö ja ILO:n ratifioidut yleissopimukset asettavat vain yleiset puitteet sille, mitä tietoja tarvitaan. Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan TVK päättää kerättävistä tiedoista neuvoteltuaan ensin tiedon tuottajien eli vakuutuslaitosten kanssa.

Neuvottelu tapahtuu käytännössä TVK:n toimielimissä, jotka nimittää TVK:n hallitus. Tilastokysymyksiä käsittelevät erityisesti TVK:n aktuaarivaliokunta ja sen alainen tilastotyöryhmä, joka vastaa tilastoimisohjeiden valmistelusta. Tarvittaessa tilastoasioita käsitellään myös korvaustyöryhmässä ja vakuutustyöryhmässä. Näissä kaikissa on edustus TVK:sta ja vakuutuslaitoksista ja niihin voivat vakuutuslaitokset vapaasti esittää edustajiaan jäseniksi. Lisäksi tilastokysymyksiä käsitellään TVK:n työturvallisuusvaliokunnassa, jossa edustettuna ovat vakuutuslaitosten lisäksi myös työmarkkinaosapuolet.

Suuret muutokset tilastoperusteissa viedään TVK:n hallituksen hyväksyttäväksi.

Toimielinkäsittelyn jälkeen TVK lähettää vakuutuslaitoksille tilastoimisohjeet, joissa kerättävät tiedot on yksityiskohtaisesti määritelty. Ohjeet lähetetään nykyään kerran vuodessa, syksyllä.

Ketkä käsittelevät tilastoaineistoa?

TVK:n tilastoaineiston vastaanotosta ja rekisterien ylläpidosta vastaa aktuaari- ja tilastoyksikkö. TVK:n työturvallisuustilastointia tekee informaatio- ja valvontayksikköyhteistyössä aktuaari- ja tilastotoiminnon kanssa.

Kattavaa kansallista tilastointia varten tarvitaan TVK:n tietojen lisäksi tiedot maatalousyrittäjistä. Tämä on toteutettu siten, että Tilastokeskus yhdistää TVK:n ja Melan tiedot työtapaturmista ja Työterveyslaitos vastaavasti ammattitaudeista. Tietojen luovutukselle on annettu tarvittavat oikeudet Tilastokeskusta, Työterveyslaitosta, Melaa ja TVK:ta koskevissa laeissa.

Tilastokeskus ja Työterveyslaitos myös välittävät tarvittavat tiedot eteenpäin EU:n komissiolle ja ILO:lle.

Mihin tietoja käytetään?

TVK on lakisääteinen velvoite tehdä omasta rekisteristään työtapaturma- ja ammattitautitilastoja, selvityksiä ja laskelmia.

Säännöllisten määrämuotoisten tilastojen lisäksi TVK:n rekisteriin kohdistuu suuri kysyntä vakuutusjärjestelmän sisältä (viranomaiset, vakuutuslaitokset, työmarkkinaosapuolet, poliitikot) sekä myös laajemmin järjestelmän ulkopuolelta (tutkimuslaitokset, oppilaitokset, tiedotusvälineet, yksityishenkilöt). Tähän kysyntään ei pystytä vastaamaan pelkästään TVK:n resursseilla. Tämän vuoksi käytössä on tilastoportaali, johon TVK:n kouluttamat käyttäjät voivat tehdä hakuja itsenäisesti. Tähän nk. Tapaturmapakkiin tehdään nykyään noin 7000 kyselyä vuosittain.

Lisäksi TVK vastaa muihin tilastokyselyihin resurssiensa mukaan. Nämä ovat tyypillisesti vaativampia kyselyjä, joita ei voida tapaturmapakista toteuttaa, tai tiedotusvälineille ja poliitikoille pyynnöstä tehtyjä yhteenvetoja. Vuositasolla näitä tehdään kaikkiaan noin 600 kappaletta.

TVK:n rekisteristä luovutetaan tietoja mm. Eläketurvakeskukselle, Tilastokeskukselle, Työterveyslaitokselle, Eurostatille ja ILO:lle.

31.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;