Kuva -

Muut kustannusten korvaukset

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan seuraavia vahinkotapahtumaan liittyviä kustannuksia:

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matka- ja majoituskulut. 

Sairaanhoidon matkakustannuksia voivat aiheuttaa esimerkiksi matkat lääkärin vastaanotolle, hoitotoimenpiteisiin tai tutkimuksiin ja fysikaaliseen hoitoon.

Matkakulut korvataan lähimpään tarpeellista hoitoa antavaan hoitolaitokseen. Kun vakuutusyhtiö antaa maksusitoumuksen esim. leikkauksen tekemiseksi tietyssä hoitolaitoksessa, korvataan matkakulut tähän hoitolaitokseen.

Pääsääntöisesti matkakulut korvataan julkisen kulkuneuvon käytöstä aiheutuvien kustannusten mukaan.

Jos matka on tehty yksityisellä autolla, matkakuluina korvataan vahingoittuneelle puolet Verohallinnon vuosittain vahvistamasta verovapaasta kilometrikorvauksesta.

Korvattavia majoituskustannuksia voi aiheutua esimerkiksi silloin, kun pitkän matkan vuoksi sairaanhoitopaikkakunnalle joudutaan saapumaan jo edellisenä iltana.

Jos saattaja on vahingoittuneen terveydentilan johdosta välttämätön, korvataan myös saattajan välttämättömät matka- ja majoituskulut.

Korvausta matka- ja majoituskuluista on haettava erikseen toimittamalla vakuutusyhtiölle selvitys aiheutuneista kustannuksista. Korvausta on haettava vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Myös kuntoutuskorvauksiin sisältyy korvauksia matka- ja majoituskuluista.

Hoitotukea maksetaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, jos vahingoittunut on vamman tai sairauden vuoksi joutunut niin avuttomaan tilaan, ettei hän voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua. Hoitotukeen on oikeus myös, kun vaikea vamma tai sairaus muutoin aiheuttaa vahingoittuneelle poikkeuksellista haittaa.

Hoitotukiluokkia on työtapaturma- ja ammattitautilaissa kolme. Vamman tai sairauden tilakuvauksen perusteella ratkaistaan, minkä luokan mukaista korvausta maksetaan.

Ylintä hoitotukea maksetaan, jos työntekijä tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi jokapäiväistä, yhtämittaista ja aikaa vievää hoitoa, apua, valvontaa tai ohjausta.

Korotettua hoitotukea maksetaan, jos työntekijä tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi jokapäiväistä, säännöllistä hoitoa, apua, valvontaa tai ohjausta.

Perushoitotukea maksetaan, jos työntekijä tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi joissakin jokapäiväisissä toiminnoissaan säännöllistä hoitoa, apua, valvontaa tai ohjausta.

Henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvia kuluja ei korvata, vaan korvaus maksetaan hoitotuen muodossa. 
Hoitotuki on verovapaa korvaus.

Hoitotukea ei makseta siltä ajalta, jona vahingoittuneelle annetaan hoitoa sairaalassa tai muussa laitoksessa.

Hoitotuen määrät

Vaatelisää maksetaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, jos proteesi tai tukisidos, jonka käyttö johtuu korvatusta vahinkotapahtumasta, aiheuttaa vaatteiden erityistä kulumista. Korvauksen maksaminen edellyttää apuvälineen pitkäaikaista käyttöä (vähintään kolme kuukautta).

Vaatelisäluokkia on työtapaturma- ja ammattitautilaissa kaksi (vaatelisä ja korotettu vaatelisä). Käytössä olevan apuvälineen mukaan ratkaistaan, kumman luokan mukaista korvausta maksetaan.

Vaatelisää maksetaan, jos työntekijä käyttää pehmeistä materiaaleista valmistettua apuvälinettä, vartalossa pienellä alueella käytettävää tukea tai sidettä taikka muuta apuvälinettä tai apuneuvoa, joka on omiaan aiheuttamaan vaatteiden kulumista.

Korotettua vaatelisää maksetaan, jos työntekijällä on kaksoisamputointi, tai jos hän käyttää reisi- tai sääriproteesia, alaraajan pitkää tukisidosta, kovasta materiaalista valmistettua vartalon tukiliiviä tai korsettia taikka muuta sellaista apuvälinettä tai apuneuvoa, joka rakenteensa, käyttötarkoituksensa tai suuren käytöntarpeen vuoksi aiheuttaa ensin mainittuihin verrattavissa olevaa vaatteiden erityistä kulumista.

Vaatelisä on verovapaa korvaus.

Vaatelisän määrät

Jos vahingoittunut ei pysty hoitamaan kotiaan, korvataan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta kohtuullinen korvaus tästä johtuvista välttämättömistä lisäkustannuksista.

Kodinhoidolla tarkoitetaan siivousta, pyykinpesua, lastenhoitoa, kaupassakäyntiä ja vastaavia kodin hoitamiseen liittyviä tehtäviä. Muu vastaava kodin hoitamiseen liittyvä tehtävä voisi olla esim. lumenluonti talvella. Lemmikkieläinten ulkoiluttamista ei sen sijaan pidetä kodinhoitona.

Korvaamisen edellytyksenä on, ettei perheellä ole mahdollisuuksia hoitaa kotia. Ulkopuolisen apu korvataan siis vain, jos perhettä ei ole tai lapset ovat liian pieniä osallistumaan kodinhoitotehtäviin. Esimerkiksi yksihuoltaja tarvitsee ulkopuolisen apua ollessaan sairaalahoidossa tapaturmavamman vuoksi tai yksinasuva ei pysty tapaturman vuoksi siivoamaan.

Korvausta maksetaan enintään vuoden ajalta vahinkotapahtumasta lukien, ja vain välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset korvataan. Tällä tarkoitetaan lähtökohtaisesti esimerkiksi siivouksen osalta ns. perussiivousta ja kunnallisen taksan mukaista korvausmäärää.

Jos vahingoittunut itse tarvitsee apua (esim. peseytymisessä ja liikkumisessa) vamman tai sairauden vuoksi, maksetaan hänelle hoitotukea.

Korvausta kodinhoidon lisäkustannuksista on haettava erikseen toimittamalla vakuutusyhtiölle selvitys aiheutuneista kustannuksista. Korvausta on haettava vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan työtapaturman yhteydessä rikkoutuneet:

  • silmälasit
  • kuulokojeet
  • hammasproteesit
  • tukisidokset ja -liivit
  • tekojäsenet, -nivelet ja -elimet.

Korvaamisen edellytyksenä on, että rikkoutuminen tapahtuu korvattavan vahinkotapahtuman yhteydessä, eli tapahtumasta pitää aiheutua vamma tai sairaus.

Lisäksi vahingoittuneelle korvataan sairaanhoidon yhteydessä rikotut vaatteet ja hoidon yhteydessä rikotun sormuksen korjaus. Korvaamisen edellytyksenä on, että asiasta on maininta lääkärinlausunnossa.

Muita esinevahinkoja ei korvata. Siten esimerkiksi työtapaturman yhteydessä rikkoutuneita vaatteita, kännykkää, pyörää tai pyöräilykypärää ei korvata.

Esinevahinkojen korvausta on haettava erikseen toimittamalla vakuutusyhtiölle selvitys aiheutuneista kustannuksista. Korvausta on haettava vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä.

12.6.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;