Kuva -

Vakuutuksen ottaminen

Vakuutus on otettava vahinkovakuutusyhtiöstä, jolla on oikeus harjoittaa Suomessa työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisusta. Näiden yhtiöiden on oltava TVK:n jäsen. (TVK:n jäsenlaitokset)

Kun vakuutusyhtiöltä haetaan työntekijöitä varten vakuutusta, yhtiön on myönnettävä se (myöntämispakko). Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä ajankohdasta, jolloin yhtiö on saanut vakuutushakemuksen. Vakuutuksen alkamisen voi sopia myös myöhemmäksi. Vakuutuksen on oltava voimassa, kun työnteko alkaa. Takautuvasti vakuutusta ei voi ottaa.

Vakuutus kattaa kaiken työnantajan teettämän työn ja kaikki työnantajan palveluksessa kulloinkin olevat työntekijät (yleisvakuutus). Jos yrityksen tiettyä työtä tai työkohdetta varten on otettu erikseen vakuutus (osavakuutus), yleisvakuutus kattaa tämän ulkopuolelle jäävän muun toiminnan.

Vakuutusyhtiö antaa vakuutuksenottajalle työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen voimassaolosta vahvistuksen.

Työnantajan on pidettävä työpaikalla nähtävänä työtapaturma- ja ammattitautilaki ja tieto siitä, mistä vakuutusyhtiössä vakuutus on otettu.

Jatkuva vakuutus

Yleensä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus tehdään jatkuvaksi. Vakuutuskausi on tällöin kalenterivuosi. Jos vakuutus tulee voimaan kesken vuotta, ensimmäinen vakuutuskausi päättyy kuitenkin vasta seuraavan kalenterivuoden lopussa. Esimerkiksi jos vakuutus alkaa 1.7., sen ensimmäinen vakuutuskausi päättyy seuraavana vuonna 31.12.

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava vakuutusta hakiessaan vakuutusyhtiölle tiedot, jotka tämä pyytää vakuutusmaksun määräämistä varten. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi toimiala, työn määrä ja laatu, yrityksen omistussuhteet ja työturvallisuustyö.

Vakuutusyhtiölle on lisäksi annettava vakuutusmaksua varten tämän pyytämät tiedot vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Vakuutuksenottajan on myös ilmoitettava vakuutusyhtiölle olennaisista muutoksista, jotka tapahtuvat näissä tiedoissa vakuutuskauden aikana. Muutostiedot on ilmoitettava 30 päivän kuluessa muutoksesta.

Määräaikainen vakuutus

Jos työ tai työkohde kestää enintään vuoden, vakuutus voidaan ottaa määräajaksi. Tällöin vakuutuskausi on sama kuin vakuutuksen voimassaoloaika. Vakuutusta ei tarvitse erikseen irtisanoa, vaan se päättyy, kun määräaika päättyy.

Jos työ jatkuu yli määräajan, vakuutuksenottajan on syytä ilmoittaa tästä vakuutusyhtiölle ennen määräajan päättymistä. Vakuutuksen voimassaoloa voidaan tällöin jatkaa uuteen määräaikaan saakka. Voimassaoloa voidaan jatkaa enintään 12 kuukaudella.

Jos työn tekemistä jatketaan määräajan jälkeen, mutta tästä ei ole ilmoitettu vakuutusyhtiölle ennen määräajan päättymistä, työnantaja syyllistyy vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöntiin.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Työnantajan on otettava vakuutus, kun alalla on tätä edellyttävä valtakunnallinen työehtosopimus. Lähes kaikki työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan pakollisesti vakuutettavat henkilöt kuuluvat ryhmähenkivakuutukseen. Vakuutus otetaan samassa yhteydessä kuin työnantajan työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen pakollinen vakuutus.

Vakuutusmaksu on keskimäärin 0,07 % palkkasummasta. Vakuutusyhtiö perii sen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksun yhteydessä ja tilittää Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolille.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-aikana ja sen perusteella maksetaan työntekijän kuoleman johdosta korvausta edunsaajille. Korvausasian käsittelee TVK. Lisätietoja: trhv.fi

21.12.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;