Covid-19 (Korona) ammattitautina - mitä se edellyttää?

Kirsi Pohjolainen,
9.6.2020 | Blogi

Työnantajalla on työsuhteeseen liittyen monenlaisia velvoitteita, joista yksi on erään työn tekemiseen liittyvän riskin hallintaa: velvollisuus ottaa vakuutus työtapaturman tai ammattitaudin varalta. Työntekemiseen liittyy riskejä, jotka voivat toteutua työtä tehtäessä tai muutoin työn tekemiseen liittyvissä olosuhteissa tai jopa matkalla kotoa työpaikalle. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus kattaa näitä riskejä.

Tämän vakuutuksen turvasta säädetään työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Sen perusteella korvataan työtapaturmia ja ammattitauteja. Korvauskäsittelyn ja päätöksen tekee ja korvaukset maksaa se vakuutusyhtiö, josta työnantaja on ottanut työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen. Valtiokonttori maksaa korvaukset valtion työntekijöille. Tapaturmavakuutuskeskus maksaa korvaukset, jos työnantajalla ei ole vakuutusta.

Covid-19 ammattitautina lainsäädännön perusteella

Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut työntekijälle altistumisesta laissa määritellylle altistetekijälle

  • työssä, tarkoittaa työnteon yhteydessä tai esim. työtehtävästä johtuvan matkustamisen aikana
  • työntekopaikan alueella tai
  • työhön liittyvässä koulutustilaisuudessa.

Altisteet jaetaan laissa kolmeen ryhmään: fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät. Asetuksen perusteella annetussa ns. ammattitautiluettelossa on altiste-sairaus -pareja, joissa tieteellisesti tunnetaan altisteen ja sairauden välinen syy-yhteys.

Covid-19 virusta tai sairautta ei mainita ammattitautiluettelossa. Suomen ammattitauti määritelmä on kuitenkin siten joustava, että myös muu kuin luettelossa mainittu sairaus voidaan korvata ammattitautina, jos työtapaturma- ja ammattitautilain 26 §:n mukainen, yllä kuvattu määritelmä täyttyy (aiheutunut todennäköisesti ja pääasiallisesti fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä, ja työolosuhde). Näin ollen ns. korona-virustauti voidaan korvata ammattitautina, jos lain mukaiset edellytykset täyttyvät.

Pelkkä altistuminen virukselle ei ole ammattitauti, vaan edellytetään diagnosoitua Covid-19 sairautta.

Covid-19 altistumisen olosuhteet

Jotta Covid-19 eli korona viruksen aiheuttama sairaus voisi tulla korvattavaksi ammattitautina, altistumisen tulee todennäköisesti ja pääasiallisesti tapahtua laissa määritellyissä olosuhteissa. Nämä olosuhteet ovat kerrottu yllä eli esimerkiksi työnteon yhteydessä tai työntekopaikan alueella. Altistuminen virukselle kodin ja työpaikan välisellä matkalla ei kuulu näihin olosuhteisiin.

Todennäköinen ja pääasiallinen altistuminen lain edellyttämissä olosuhteissa

Vakuutusyhtiön korvauskäsittelyyn on saatava tietoa siitä, missä olosuhteissa altistuminen virukselle on tapahtunut. Tämä edellyttää käytännössä virustartunnan lähteen selvittämistä ja tartuntaketjun kartoittamista. Muuten ei kyetä selvittämään sitä, että altistuminen on tapahtunut lain edellyttämällä tavalla laissa määritellyissä olosuhteissa.

Korvausasian käsittely vakuutusyhtiössä

Ammattitaudin korvausasia tulee vakuutusyhtiössä vireille ensisijaisesti työnantajan tekemällä ilmoituksella. Myös työntekijä itse tai hoitolaitos voi saattaa asian vireille toimittamalla vakuutusyhtiölle lääketieteellistä selvitystä työntekijän sairaudesta.

Vakuutusyhtiön korvauskäsittely perustuu asiakirjoihin. Tärkeitä asiakirjoja ovat työnantajan vahinkotapahtumailmoitus ja sairautta koskevat lääketieteelliset selvitykset, jotka saadaan työntekijää hoitavalta ja tutkivalta terveydenhuollon yksiköltä. Sairauden toteaminen ammattitaudiksi edellyttää sellaista lääketieteellistä tutkimusta, jossa on käytettävissä riittävä tieto työntekijän työolosuhteista ja työssä olevasta altistuksesta. Covid-19 virussairaudesta on saatava vakuutusyhtiön korvauskäsittelyä varten näitä tietoja. Jos tietoja ei saada, sairautta ei voida todeta ammattitaudiksi.

Vakuutusyhtiö antaa kirjallisen päätöksen siitä, korvataanko sairaus ammattitautina. Tapaturmavakuutuskeskuksessa toimiva, vakuutusyhtiöiden korvauskäytäntöjä ohjaava Tapaturma-asiain korvauslautakunta on ohjeistanut vakuutusyhtiöitä pyytämään lausunnon Covid-19 virukseen liittyvistä korvausasioista ja myös siitä, onko sairaus korvattava ammattitautina. Vakuutusyhtiön päätöksestä voi tehdä valituksen Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan päätöksen mukana tulevan valitusosoituksen ohjeiden mukaisesti.

Jos Covid-19 sairaus todetaan ammattitaudiksi, työntekijälle on oikeus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin. Niitä ovat esimerkiksi työansioihin sidottu päiväraha ja sairaanhoidon kustannusten korvaukset. Jos sairaus ei ole korvattava ammattitauti, kyseeseen tulevat Kelan maksamat sairausvakuutuslain mukaiset etuudet.

Ammattitauti käsittely pandemia aikana

Covid-19 sairauden korvaaminen ammattitautina tapahtuu työtapaturma- ja ammattitautilain säännösten mukaisesti myös pandemia aikana ja poikkeusoloissa. Tärkeä edellytys korvauskäsittelyssä on altistumis- eli tartuntatiedon saaminen ja altistumisen todennäköinen ja pääasiallinen yhteys laissa määriteltyihin olosuhteisiin. Jos työssä altistuminen ei ole todennäköisesti pääasiallista, sairautta ei voida korvata ammattitautina. Näin voi esimerkiksi olla, jos työntekijän lähipiirissä on jo ollut virustartuntaa eikä selvittelyssä saada tietoa työssä tapahtuneen altistumisen todennäköisyydestä ja pääasiallisuudesta.

Covid-19 sairautta ei automaattisesti korvata ammattitautina millekään ammattiryhmälle, vaan kaikkien osalta edellytetään samoja selvityksiä.

Lyhyesti kirjoittajasta

Kirsi Pohjolainen työskentelee TVK:ssa laki- ja lainsäädäntöasioista vastaavana juristina. Työtapaturmavakuutuksen lakiasioiden parissa hän on tehnyt työtä vuodesta 1997. Asiantuntijakirjoituksia syntyy erilaisista työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ajankohtaisista teemoista.