Kevytyrittäjä, alustatyöntekijä – tunnetko työtapaturmaturvasi

Elina Holmas,
9.6.2020 | Blogi

Työskenteletkö kevytyrittäjänä tai alustatyöntekijänä kuten ruokalähettinä? Voiko sinulle työssäsi sattua tapaturma esim. liukastuminen, polkupyöräonnettomuus, raskas esine tippuu päällesi tai asiakas pahoinpitelee sinut työn takia? Tunnetko työtapaturmaturvasi? Jos työssäsi sattuu tapaturma, ei ole yhdentekevää millaisella vakuutuksella sinut on vakuutettu.

Suomessa sosiaaliturvaan vaikuttaa se, minkälaisella statuksella teet töitä – työsuhteessa vai yrittäjänä. Muun muassa työtapaturmavakuutus edellyttää työoikeudellisen työsuhteen olemassaoloa.

Työsuhteessa tehdyllä työllä tarkoitetaan työtä, jota sopimuksesta (työsopimus) henkilökohtaisesti sitoutuen tehdään työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Jokaisen tunnusmerkin tulee täyttyä, jotta kyse olisi työsuhteesta.

Työnantaja ottaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen työsuhteessa työskenteleville henkilöille. Työtapaturmaturva perustuu tällöin lakisääteiseen vakuutukseen ja sen sisällöstä, korvausten tasosta ja korvausmenettelystä säädetään laissa.

YEL-vakuutuksen ottanut yrittäjä voi vakuuttaa itsensä työntekijän työtapaturmaa vastaavalla vakuutuksella. Vaikka yrittäjän ei ole pakko vakuuttaa itseään työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti, ottamalla tällaisen vakuutuksen hän saa itselleen ns. lakisääteisen turvan. Tällöin vakuutusturvan sisällöstä, korvausten tasosta ja korvausmenettelystä säädetään laissa. Ansionmenetyskorvausten taso perustuu kuitenkin YEL-työtuloon niin kuin yrittäjän muukin sosiaaliturva.

Henkilöt, jotka eivät työskentele työsuhteessa tai eivät ole vakuuttaneet itseään YEL-vakuutuksella, jäävät tämän lakisääteisen turvan ulkopuolelle. Tällöin henkilön on mahdollista ottaa ns. vapaaehtoinen yksityinen henkilövakuutus kuten yksityistapaturmavakuutus.

Vapaaehtoisissa henkilövakuutuksissa vakuutusturvan sisältö, korvausten taso ja korvausmenettely perustuvat vakuutuskirjaan, vakuutusehtoihin, vakuutussopimuslakiin ja hyvään vakuutustapaan. Vakuutusturvan sisältö ja korvausten taso vaihtelevat vakuutusyhtiökohtaisesti. Vakuutusehdoissa on myös rajoituksia korvattavien vahinkotapahtumien ja maksettavien korvausten suhteen.

Havainnollistaakseni näiden vakuutusten eroja, olen alla vertaillut niiden eräitä keskeisiä piirteitä. Tarkempaa tietoa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta löydät kotisivuiltamme sekä työtapaturma- ja ammattitautilaista. Vapaaehtoisen henkilövakuutuksen osalta olen lähteenä käyttänyt Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) julkaisua.
FINE opas

Tunnistitko tarpeen tarkistaa vakuutusturvasi? Kannattaa olla yhteydessä oman vakuutusyhtiösi yhteyshenkilöön ja selvittää onko nykyinen vakuutusturvasi riittävä.

  Lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus Vapaaehtoinen yksityistapaturmavakuutus
Korvattavat vahinkotapahtumat Työtapaturma ja ammattitauti. Tapaturma.
Voimassaoloalue Työssä, työntekopaikalla, työmatkalla, erityisissä olosuhteissa (21-25 §).Koskee myös ulkomailla tehtävää työtä. Valittavissa työajalle, vapaa-ajalle tai täysaikaisesti (määritelty vakuutusehdoissa).
Vakuutuksen myöntäminen Myöntämispakko.
Vakuutetaan sellaisena kuin olet.
Ei ikärajaa työntekijälle.
Turva myös silloin, jos vakuuttamisvelvollinen työnantaja on laiminlyönyt vakuutuksen ottamisen.
Voidaan edellyttää terveysselvitystä.
Voidaan myöntää rajoituksin.Aikaisemmat vammat tai sairaudet sekä ikä voivat estää saamisen.
Sairaanhoitokulut Ei aika- tai eurorajaa. 
Ei omavastuuta. 
Syy-yhteysvaatimus ts. sairaanhoidon tarpeen on johduttava korvattavasta työtapaturmasta/ammattitaudista.
Euroraja vaihtelee vakuutusyhtiöittäin esim. 20 000 € tapaturmaa kohden. 
Voi sisältää omavastuun.
Pysyvän haitan korvaus Kerta- tai jatkuvakorvaus riippuen haittaluokasta. Kertakorvaus, joka perustuu valittuun vakuutusmäärään.
Päiväraha Maksetaan enintään vuoden ajalta. Ansiosidonnainen ts. vastaa yleensä aiempaa ansiotasoa. Lisämaksusta saatavilla. Voi sisältää omavastuun.
Kuntoutusraha
Maksetaan ammatillisen kuntoutuksen ajalta. Ei korvata.
Tapaturmaeläke
Täysimääräisenä 85 % aiemmasta ansiotasosta 65-ikävuoteen asti. Jatkuvakorvaus. Indeksiin sidottu. Ei aikarajaa, jopa loppuelämän ajan. Lisämaksusta voi olla saatavilla korvaus vamman aiheuttamasta pysyvästä työkyvyttömyydestä. Kertakorvaus, joka perustuu valittuun vakuutusmäärään.
Ammatillinen kuntoutus
Kohtuulliset kustannukset toimenpiteistä, joilla vahingoittunut pystyy palaamaan työhön esim. uudelleenkoulutus. Ei korvata.
Vaikean vamman johdosta maksettavat korvaukset Lääkinnällinen kuntoutus, hoitotuki, apuvälineet, asunnon muutostyöt. Lisämaksusta voi olla saatavilla.
Kuoleman johdosta maksettavat korvaukset Perhe-eläke leskelle ja lapsille. 70 % edunjättäjän aiemmasta ansiotasosta.
Hautausapu.
Kertakorvaus nimetylle edunsaajalle, perustuu valittuun vakuutusmäärään.
Korvausten käsittelyaika 30 pvä viimeisestä asiakirjasta. 30 pvä viimeisestä asiakirjasta.
Korvausmenettely Vakuutusyhtiöllä selvittämisvelvollisuus, vahingoittuneen kuuleminen, päätösten perusteleminen. Velvollisuus tietyissä asioissa pyytää tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausunto ennen päätöksen antamista. Korvauksenhakijan tulee toimittaa tarvittavat selvitykset. 
Päätösten perusteleminen.
Muutoksenhaku Erityistuomioistuimilla (tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus) aktiivinen prosessinjohto ja asian selvittämisvelvollisuus (virallisperiaate). 
Lähtökohtaisesti maksuton eikä vaadi avustajaa.
Siviilituomioistuimissa (käräjäoikeus ja hovioikeus) kantajalla näyttötaakka ja kuluriski. Voi vaatia avustajaa. 
Vakuutuslautakunnan ja kuluttajariitalautakunnan lausunnot suositusluonteisia.

Lyhyesti kirjoittajasta

Elina Holmas, juristi, ajatusjohtaja, yhteyspäällikkö, verkostovastaava

Työtapaturma- ja ammattitautijärjestelmän kokenut juridiikan asiantuntija ja vaikuttaja. Kirjoittaa vakuuttamisvelvollisuudesta, tulevaisuuden työelämästä, yrittäjistä, etätyöstä. Tiedon jakaminen sekä ymmärryksen ja luottamuksen lisääminen innostavat bloggaamaan.

On kiinnostunut uusista ilmiöistä ja mahdollisuuksista. Tuulettaa ajatuksia liikkumalla koiran kanssa luonnossa. 

+358 40 922 5541
elina.holmas@tvk.fi
linkedin.com/in/elinaholmas