Pakollisella työtapaturmavakuutuksella turvaa työntekijöille

Kirsi Pohjolainen,
20.5.2020 | Blogi

Jos työ- tai virkasuhteessa työtä tekevälle työntekijälle sattuu työtapaturma, hänellä on oikeus saada korvauksia työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti. Keskeistä on työ- tai virkasuhteen olemassaolo.  

Työsuhteen tunnusmerkkejä ovat työn tekeminen sopimuksesta toiselle, työnantajalle, tämän johdon ja valvonnan alaisena sekä vastikkeen saaminen tehdystä työstä. Työtapaturmavakuutuksen työsuhde määritelmä on samanlainen kuin työeläkevakuutuksessa. Molemmissa se pohjautuu työoikeudelliseen työsopimussuhteeseen.

Työnteettäjä ja työntekijä eivät voi vapaasti päättää, että kyse ei ole työsopimussuhteesta, jos työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät. Jos kyse on työsuhteesta, myös siihen liittyvät velvollisuudet on täytettävä: työnantajan on mm. otettava työtapaturmavakuutus valitsemastaan vahinkovakuutusyhtiöstä. Työnteettäjä ja työntekijä eivät siten voi päättää, että työtä tehdään niin sanotusti talkoina tai vapaaehtoistyönä eikä työnantajan tarvitse ottaa työnantaja-asemaan perustuvia vakuutuksia, jos työsuhteen tunnusmerkit kuitenkin ovat olemassa yksittäistapauksessa.

Yrittäjällä ei ole pakollista työtapaturmavakuutusta

Toisin kuin eläkevakuutuksessa, työtapaturmavakuutuksessa yrittäjän ei ole pakko vakuuttaa itseään työtapaturman tai ammattitaudin varalta. Suositeltavaa on kuitenkin ottaa vakuutus, jos yrittäjällä on jo YEL-vakuutus hoidettuna. Vain maatalousyrittäjillä on Suomessa pakollinen työtapaturmavakuutus.

Urheilijat

Työsuhteiset urheilijat eivät Suomessa kuulu yleiseen työntekijöiden työtapaturmavakuutukseen, vaan heillä on oma erilliseen lakiin perustuva tapaturmaturvansa.

Erityisryhmät, joilla on pakollinen tapaturmavakuutus

Suomalaiseen sosiaaliturvaan kuuluu se, että lainsäädännöllä on asetettu tietyille ryhmille oikeus saada korvausta tapaturman johdosta. Kyse niissä ei ole työntekijäasemaan ja työntekemiseen liittyvästä työtapaturmavakuutuksesta ja turva voi olla rajoitetumpi kuin työntekijöillä. Niissä turvan järjestäminen hoituu joko ottamalla vakuutus tai sitten lain perusteella valtiokonttori maksaa korvauksia.

Seuraavilla erityisryhmillä on kullakin oma erillislakiin perustuva tapaturmaturva

  • opiskelijat, mukaan lukien työvoimakoulutuksessa olevat
  • kuntouttava työtoiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta
  • perhehoitajat
  • omaishoitajat
  • kuntien päätoimiset ja osa-aikaiset luottamushenkilöt
  • rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksissa olevat henkilöt
  • virkatehtävässä apuna ollut henkilö
  • pelastustoimintaan tai meripelastukseen osallistunut henkilö

Kannattaa olla tietoinen omasta tapaturmaturvastaan

Itse kunkin, olen sitten tekemässä työtä työsuhteessa tai opiskelijana käytännön harjoittelussa taikka omaishoitajana, kannattaa olla kiinnostunut omasta tapaturmaturvastaan. Tietoa voi lähteä etsimään esimerkiksi TVK:n kotisivuilta tai olemalla yhteydessä TVK:n asiantuntijoihin. Edellä luetelluissa tilanteissa on kyse pakollisesta tapaturmaturvasta. Toinen asia on sitten vapaa-ajan tapaturmavakuutukset, jonka ottaminen on omassa harkinnassa