Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen ehtomuutokset vuosille 2020-2022

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus tarjoaa turvaa perheen välittömään toimeentuloon, kun puoliso tai lasten huoltaja kuolee. Vakuutus perustuu työmarkkinajärjestöjen vuonna 1977 tekemään keskinäiseen sopimukseen.

Vakuutettuina ovat eräin poikkeuksin kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät. Vakuutusehdoissa on määritelty tarkemmin millä edellytyksillä työntekijä on vakuutettu. Vakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-ajalla. Vakuutuksen ottaa ja kustantaa työnantaja.

”Nyt tämän vuoden alussa voimaan tulleet vakuutusehdot koskevat niitä kuolemantapauksia, jotka sattuvat vuosien 2020-2022 aikana. Merkittävä muutos näissä nyt voimaan tulleissa ehdoissa on, että puolisoksi katsotaan myös avopuoliso, jonka kanssa vakuutettu eli yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja tätä yhteisasumista oli jatkunut yhdenjaksoisesti ennen vakuutetun kuolemaa vähintään viisi vuotta. Käytännössä tämä siis tarkoittaa puolisokäsitteen laajenemista vakuutusehdoissa ja edunsaajiksi tulee myös sellaisia avopuolisoita, joilla ei ole yhteistä lasta vakuutetun kanssa”, kertoo johtaja Heli Lagerblom Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Vanhuuseläkkeelle jäänyt ei enää vakuutettu

1.1.2020 voimaan tulleiden ehtojen mukaan työntekijä säilyy vakuutettuna kolme vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Tämä niin sanottu jatkoturva on nyt kaikissa tilanteissa sama, eli aiemmissa ehdoissa ollut viiden vuoden jatkoturva poistui.

”Kun henkilö alkaa saada vanhuuseläkettä tai hän on täyttänyt 68 vuotta, eikä hänellä ole enää voimassa olevaa työsuhdetta, ei henkilö ole enää työntekijäin ryhmähenkivakuutuksella vakuutettu. Eli tuo kolmen vuoden jatkoturva ei koske vanhuuseläkeläisiä tai yli 68 -vuotiaita ”, toteaa Lagerblom.

Työmarkkinaosapuolet sopivat vuosittain vakuutuksen vakuutusehdoista ja korvausummista

Työntekijän kuollessa vakuutuksesta maksetaan edunsaajille vakuutusehdoissa mainittu korvaussumma. Edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset.

Korvaussumma muodostuu leskenosuudesta, lapsenosuuksista ja tapaturmakorotuksesta, joka maksetaan, jos vakuutettu työntekijä on kuollut tapaturmaisesti. Leskenosuuden suuruus määräytyy vakuutetun kuoliniän mukaan.

Korvauksen hakeminen

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen kuolemantapauskorvaukset maksetaan keskitetysti Tapaturmavakuutuskeskuksen korvauspalvelusta. Korvaushakemuksen voi tehdä joko sähköisesti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen kotisivuilla (www.trhv.fi) tai täyttämällä korvaushakemuslomake, joka löytyy myös kotisivuilta.

Korvauspalvelu neuvoo tarvittaessa korvauksen hakemisessa. Korvauspalvelun puhelinnumero on 0409 222 900 ja sähköpostiosoite: trhv@tvk.fi.

Nopea korvauskäsittely

Vuonna 2019 Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta maksettiin 1361 kuolemantapauksen johdosta korvauksia 2106 edunsaajalle. Korvaushakemuksista noin 96 % käsiteltiin kahdessa viikossa.