Kirja toimeentuloturva-asioiden muutoksenhakuun liittyvistä kysymyksistä ja oikeuskäytännöstä

Lokakuussa ilmestyi Editan julkaisema toimeentuloturva-asioiden muutoksenhakua ja oikeuskäytäntöä esittelevä kirja Muutoksenhaku toimeentuloturvassa – Toimeentuloturva-asioiden käsittely vakuutusoikeuden toimialalla.

Oikeustieteellistä kirjallisuutta vakuutusoikeuden toimialaan kuuluvista asioista löytyy niukasti. Tuore kirja pyrkiikin osaltaan paikkaamaan tätä tietovajetta ja toimii kattavana käsikirjana muutoksenhakijalle, tämän mahdolliselle asiamiehelle ja muille työssään tai opinnoissaan toimeentuloturva-asioita käsitteleville.

Ajatus kirjasta ja sen tarpeellisuudesta syntyi Maija-Liisa Goebelin, Timo Havun ja Kimmo Rilasmaan kesken. He ja kahdeksan muuta kirjoittajaa työstivät kirjaa suurimmaksi osaksi koronapandemian aikana, vuosina 2020-2021.

Kirja käsittelee vakuutusoikeuden ja muutoksenhakulautakuntien oikeuskäytäntöä sekä oikeussääntöjen ja oikeusperiaatteiden soveltamista. Kirja kuvaa ja taustoittaa toimeentuloturva-asioiden muutoksenhaun erityispiirteitä ja niistä johtuvia menettelytapoja.

Kirja sisältää laajasti vakuutusoikeuden ja muutoksenhakulautakuntien aiemmin julkaisematonta oikeuskäytäntöä.

”Oikeuskäytäntöä vakuutusoikeuden toimialalta on olemassa runsaasti. Muutoksenhakuasteissa annetaan vuosittain kymmeniä tuhansia päätöksiä, jotka vaikuttavat ihmisten toimeentuloon esimerkiksi tapaturman satuttua”, toteaa Maija-Liisa Goebel.

Oikeuskäytäntöä kirjassa on seurattu aina elokuuhun 2021 saakka.

”Kirjassa esitellään myös muun muassa ennen julkaisemattomia, muutoksenhakijalle myönteisiä vakuutusoikeuden päätöksiä”, kertoo Kimmo Rilasmaa.

Kirja on jaettu yhdeksään lukuun, joiden kirjoitusosuudet on jaettu 11 tekijän kesken. Kaikki kirjoittajat ovat tai ovat olleet vakuutusoikeuden palveluksessa, ja lisäksi monella heistä on kokemusta muutoksenhakulautakunnissa ja muissa tuomioistuimissa työskentelystä.

Kirjan sisältö perustuu pitkälti kirjoittajien omakohtaiseen käytännön työkokemukseen. Teos ei kuitenkaan edusta vakuutusoikeuden virallista näkemystä siinä käsitellyistä asioista, kirjoittajat vastaavat itsenäisesti kirjoituksistaan.

”Pyrimme artikkelikokoelman sijaan lukijaystävällisempään, yhtenäiseen esitystapaan. Ihan täysin yhdenmukaista kirjoitustyyliä emme onnistuneet kuitenkaan tavoittamaan”, toteaa Goebel.

Edita Publishing Oy:n verkkosivut:

"Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tietoa toimeentuloturva-asioiden käsittelystä ja oikeusturvan toteutumisesta vakuutusoikeuden toimialalla. Sen avulla muutoksenhakija ja tämän asiamies voivat varmistaa, että huomio muutoksenhaussa kohdistuu oikeisiin kysymyksiin. Kirja soveltuu hyvin myös opetuskäyttöön ja toimeentuloturvan muutoksenhakuasioista tietoa tarvitseville ammattilaisille, kuten juristeille ja lääkäreille."

Kirjan kirjoittajat: Maija-Liisa Goebel, Heli-Anna Haukilahti, Timo Havu, Antti Huotari, Sampsa Mäenpää, Olli Olanterä, Anna Pitkänen, Kimmo Rilasmaa, Ville Savela, Lars Sörensen ja Jussi Zhang-Lehtinen.

Kirja löytyy esimerkiksi Editan verkkokaupasta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Aiheesta lisää blogissamme

Yksi kirjan kirjoittajista, Timo Havu, kirjoittaa vierailijablogissamme suullisen valmistelun mahdollisuudesta:
Suullinen valmistelu on nyt tarjolla, mutta onko se nykyisellään riittävän toimiva?

Kirjan kirjoittajat: Kimmo Rilasmaa ja Maija-Liisa Goebel