Onnettomuustutkinnan vuosi 2020

Ennakkotietojen mukaan Suomessa sattui viime vuonna 11 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa. Näissä onnettomuuksissa kuoli 10 palkansaajaa ja yksi yrittäjä. Yhdessä onnettomuudessa loukkaantui vakavasti myös toinen palkansaaja.

11 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa on kaikkein aikojen pienin kalenterivuonna työpaikkaonnettomuuksissa kuolleiden henkilöiden määrä. Lukumäärään liittyy kuitenkin vielä joitakin epävarmuustekijöitä.

”On mahdollista, että meillä ei ole vielä kaikista kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista tietoa. Jos henkilö on esimerkiksi kuollut myöhemmin sairaalahoidossa työtapaturman seurauksena, ei tämä tieto ole välttämättä vielä tullut meille”, kertoo Tapaturmavakuutuskeskuksen työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola.

Viime vuonna työpaikkatapaturmissa kuolleista neljä oli ulkomaan kansalaista. Osa heistä voi olla niin sanottuja lähetettyjä työntekijöitä, jotka eivät kuulu Suomen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen turvan piiriin. Tämän vuoksi myöhemmin julkaistavassa työtapaturmatilastossa esitettävä luku voi erota nyt tiedossa olevien työpaikkatapaturmissa kuolleiden palkansaajien määrästä.

Puristumisvammat johtivat kahdeksassa tapaturmassa kuolemaan

Kaikki viime vuonna työpaikkatapaturmissa kuolleet olivat miehiä. Heidän keski-ikänsä oli hieman yli 50 vuotta.

”Sattuneet tapaturmat olivat perinteisiä vahinkoja, jotka olisi voitu välttää jo tiedossa olevilla työturvallisuuden menetelmillä, kuten koneiden systemaattisella kunnossapidolla ja turvallisten työmenetelmien toteuttamisella”, toteaa työturvallisuusasiantuntija Kimmo Salojoki.

Rakennusalalla sattui viime vuonna eniten kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia, kaikkiaan kuusi työntekijää ja yksi yrittäjä kuolivat työpaikkatapaturman seurauksena.

”Kahdeksassa tapauksessa tapaturmassa kuolleen henkilön oma vaarallinen toiminta on ollut yksi merkittävin syytekijä onnettomuuden sattumiselle. Näistä neljässä on ollut kyse osaamattomuudesta ja kolmessa tarkkaavaisuuden herpaantumisesta”, jatkaa Salojoki.

Neljä turmaa aiheutui turvalaitteiden ohittamisesta tai siitä, ettei turvalaitetta käytetty. Näistä kahdessa tapauksessa turvalaite oli ohitettu mekaanisesti, minkä seurauksena kone pysyi onnettomuustilanteessa edelleen käynnissä.

”Toisessa turvalaitteen ohittamistilanteessa henkilö takertui koneen liikkuvaan osaan ja toisessa henkilö meni koneen sisään poistamaan tukosta. Yhdessä tapauksessa koneen turvalaite oli epäkunnossa ja yhdessä tapauksessa turvalaitetta ei käytetty”, kertoo Veijola.

Puristuksiin jäämisestä aiheutuneet vammat johtivat kahdeksassa onnettomuudessa työntekijän kuolemaan.

Kolme uutta tutkintaa, kaksi TOT-raportti ja viisi tapaturmaraporttia

Vuonna 2020 aloitettiin kolme uutta Tapaturmavakuutuskeskuksen johtamaa työpaikkaonnettomuustutkintaa. TOTTI-järjestelmässä julkaistiin kaksi TOT-raporttia ja työpaikkakuolemat.fi-sivustolla viisi tapaturmaraporttia.

”Pääsemme todennäköisesti tänä vuonna ensimmäistä kertaa tutkimaan onnettomuustilannetta, jossa on vältetty vahinkohetken oikealla toiminnalla muutoin tapaturmasta todennäköisesti aiheutunut kuolema”, toteaa Veijola vuoden 2021 onnettomuustutkinnan kuulumisista.

Tapaturmavakuutuskeskuksen onnettomuustutkinnan tavoitteena on päästä tutkimaan muitakin vakavia tilanteita kuin kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia. Vakavista läheltä-piti-tilanteiden tutkimisesta voidaan saada tietoa, joka auttaa vastaavien tilanteiden välttämisessä jatkossa.

”Tarvitsemme vinkkejä näistä vakavien läheltä-piti-tilanteiden sattumisista, jotta pääsemme niitä tutkimaan. Toivomme, että  tahosta riippumatta meille esitettäisiin myös  muiden, kuin kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tutkintaa”, Veijola vetoaa.

Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat vuonna 2020 -analyysi

Tapaturmavakuutuskeskuksen analyysisarjassa on julkaistu 21.tammikuuta Otto Veijolan laatima Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat vuonna 2020 -analyysi.

Analyysissä kuvataan tarkemmin viime vuonna sattuneiden kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien taustatekijöitä ja syitä.

Analyysi löytyy Tilastot ja julkaisusarjat_Julkaisusarjat -sivulta.

Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat 2020 -sivulle