Tamla antoi 9.6.2022 päätökset TVK:n antamista kahdesta ruokalähettityötä koskevasta lain soveltamisalaratkaisusta

TVK antoi 23.6.2021 kolme ratkaisua siitä, sovelletaanko ruokalähetin tekemään ruoankuljetustyöhön työtapaturma- ja ammattitautilakia. Näistä kaksi ratkaisua siirtyi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi alustayrityksen tekemän valituksen johdosta.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen ja katsoi 9.6.2022 antamissaan päätöksissään, että ruokalähettien alustayritykselle tekemä ruoan kuljetustyö on tehty työtapaturma- ja ammattitautilain 8 §:n ja työsopimuslain 1 luvun 1 §:n tarkoittamalla tavalla työsuhteessa.

Muutoksenhakulautakunta arvioi, että kaikkien työsopimuslain mukaisten työsuhteen tunnusmerkkien voitiin katsoa täyttyvän ja myös kokonaisarvioinnin perusteella kyse oli työsuhteessa tehdystä työstä. Ruokalähetin asema oli sillä tavoin epäitsenäinen, että hän oli velvollinen noudattamaan alustayrityksen hänelle mahdollisesti antamia ohjeita ja määräyksiä. Ruokalähetti oli myös sitoutunut henkilökohtaisesti tekemään työtä alustayrityksen lukuun. Ruokalähetin työssä ei ollut juurikaan yrittäjätoiminnalle ominaisia piirteitä.

Kyseessä oli äänestysratkaisut 6-4. Vähemmistö hyväksyi alustayrityksen valituksen katsoen asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että ruokalähetit olivat olleet yrittäjäasemassa.

Muutoksenhakulautakunnan päätökset eivät ole lainvoimaisia.