TVK:n ennuste: Työtapaturmien kokonaismäärä ja taajuus pysyvät tänä vuonna viime vuoden tasolla

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennusteen mukaan palkansaajille sattuu tänä vuonna noin 108 000 työtapaturmaa. Näistä 89 000 sattuu työtehtävissä ja 19 000 kodin ja työpaikan välisillä matkoilla. Työtapaturmien lukumäärä tulee pysymään tänä vuonna viime vuoden tasolla, mutta työmatkatapaturmien määrä kasvaa yli 5 prosentilla.

TVK:n ennusteen mukaan palkansaajien työtapaturmien kokonaislukumäärä tulee pysymään viime vuoden tasolla. Työtehtävissä sattuvia niin sanottuja työpaikkatapaturmia sattuu ennusteen mukaan tänä vuonna 89 000.

Ennusteen mukaan työpaikkatapaturmataajuus pysyy myös hyvin lähellä viime vuoden tasoa. Tänä vuonna sattuu noin 26 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Viime vuonna taajuus oli 25,8 työpaikkatapaturmaa.

”Talouden volyymi vaikuttaa välittömästi myös tehdyn työn määrään, joka on lyhyen aikavälin tarkastelussa merkittävin yksittäinen työtapaturmien lukumääräkehitystä selittävä tekijä. Työn volyymi ohjaa myös taajuuskehitystä: vahinkoja sattuu tyypillisesti enemmän myös tehdyn työn määrään suhteutettuna talouden noususuhdanteissa ja päinvastoin. Pidemmän aikavälin tarkastelussa kehitystä selittävät tuotantorakenteeseen ja työturvallisuuden kehittymiseen liittyvät tekijät,” Tapaturmavakuutuskeskuksen tutkimustoiminnoista vastaava johtaja Mika Tynkkynen selventää.

Työmatkoilla sattuvien tapaturmien määrä kasvaa

Ennusteen mukaan työmatkatapaturmia sattuu tänä vuonna 19 000, mikä on yli 5 prosenttia viime vuotta enemmän, mutta silti vielä selvästi vähemmän kuin koronapandemiaa edeltäneinä vuosina.

Koronapandemian sulut ja etätöihin siirtyminen vähensivät dramaattisesti kodin ja työpaikan välistä liikennettä, mikä vähensi luonnollisesti myös näillä matkoilla sattuneiden ns. työmatkatapaturmien määriä.

”Työmatkatapaturmien lukumäärä romahti vuonna 2020 peräti 30 prosenttia edellisvuodesta, kun työmatkaliikenteen volyymi putosi nopean etätöihin siirtymisen ja lomautusten johdosta. Viime vuonna työmatkatapaturmien määrä kääntyi loivaan nousuun ja tämä nousu näyttää nyt ennusteemme mukaan jatkuvan edelleen tänä vuonna. Taustalla vaikuttavat sekä työmatkaliikenteen lisääntyminen että erityisesti pääkaupunkiseudulla myös poikkeuksellisen haastavat ja liukkaat sääolosuhteet,” Tynkkynen toteaa.

Ennusteessa yhdistetään alkuvuoden ennakkotiedot loppuvuoden estimaattiin

TVK laati ensimmäinen työtapaturmakehitystä kuvaavan ennusteen syksyllä 2020. Ennustetoiminnan tavoitteena on ollut alusta alkaen vastata tarpeeseen lausua mahdollisimman luotettava arvio kuluvan vuoden kehityksestä.

Vuosittain syksyllä julkaistavan ennusteen laskenta perustuu työnantajien vakuutuslaitoksille tekemiin vahinkoilmoituksiin palkansaajille sattuneista työtapaturmista.

Laskennassa hyödynnetään myös aikasarjamallinnuksen menetelmiä, joilla arvioidaan loppuvuoden kehitystä edellisvuosien toteumien sekä talouden kehitystä ennustavien muuttujien perusteella.

”Tarve ja tilaus ennusteelle on ollut ilmeinen. Johtopäätöksiä ja niihin liittyviä toimenpiteitä pitää suunnitella ajantasaisen ja mieluiten tulevaisuutta koskevan tiedon perusteella, koska päätöksiä tehdään tulevaisuutta varten. Tilasto on aina historiatietoa. Luonnollisesti ennusteeseen liittyy aina epävarmuuksia, ja tällä hetkellä talouden kehittymistä koskeviin ennusteisiin liittyy epävarmuutta poikkeuksellisen paljon. Lähdimme arviossamme kuitenkin siitä, että taloutta koskettavat ja uhkaavat kriisit eivät merkittävästi tule vaikuttamaan vielä tämän vuoden kehitykseen,” pohtii Tynkkynen TVK:n ennustetoiminnan tarvetta ja luonnetta.

Lue tarkemmin ennusteen taustoista TVK:n analyysista nro 44 Työtapaturmatiedosta