TVK:s prognos: Det totala antalet och frekvensen av arbetsolyckor ligger i år kvar på samma nivå som i fjol

Enligt Olycksfallsförsäkringscentralens prognos kommer löntagarna att råka ut för omkring 108 000 arbetsolyckor i år. Av dessa inträffar 89 000 under arbetet och 19 000 under arbetspendling. Antalet arbetsolyckor kommer i år att stanna på samma nivå som i fjol, men antalet olyckor under arbetspendlingen ökar med över 5 procent.

Enligt TVK:s prognos kommer det totala antalet arbetsolyckor bland löntagarna att stanna på samma nivå som i fjol. Enligt prognosen kommer det att inträffa 89 000 så kallade olycksfall på arbetsplatsen i år.

Enligt prognosen kommer arbetsolycksfrekvensen också att ligga mycket nära förra årets nivå. I år inträffar cirka 26 arbetsolyckor per en miljon arbetade timmar. I fjol var frekvensen 25,8 arbetsolyckor.

"Ekonomins volym har också en direkt inverkan på mängden utfört arbete, vilket i en granskning på kort sikt är den enskilt viktigaste faktorn som förklarar utvecklingen av antalet arbetsolyckor. Arbetsvolymen driver också frekvensutvecklingen: olyckor inträffar vanligtvis mer i proportion till mängden arbete som utförs under konjunkturuppgångar och vice versa. I den mer långsiktiga analysen förklaras utvecklingen av faktorer som hänför sig till produktionsstrukturen och utvecklingen av arbetarskyddet,” förklarar Mika Tynkkynen, forskningsdirektör vid Olycksfallsförsäkringscentralen.

Antalet olyckor under arbetspendling ökar

Enligt prognosen sker 19 000 olyckor under arbetspendling i år, vilket är över 5 procent fler än i fjol, men fortfarande klart färre än åren före coronapandemin.

Nedstängningarna på grund av coronapandemin och övergången till distansarbete minskade dramatiskt trafiken mellan hem och arbete, vilket naturligtvis också minskade antalet så kallade pendlingsolyckor.

"År 2020 minskade antalet pendlingsolyckor med rentav 30 procent från året innan, eftersom pendlingsvolymen minskade till följd av den snabba övergången till distansarbete och permitteringar. Förra året vände antalet pendlingsolyckor upp något, och enligt vår prognos ser ökningen nu ut att fortsätta i år. Det beror både på den ökade pendlingen och, särskilt i huvudstadsregionen, på exceptionellt krävande och hala väderleksförhållanden, säger Tynkkynen.

I prognosen kombineras de preliminära uppgifterna för början av året med uppskattningen för resten av året

TVK utarbetade hösten 2020 den första prognosen som beskriver utvecklingen av arbetsolyckor. Syftet med prognoserna har redan från början varit att tillgodose behovet av att ge en så tillförlitlig uppskattning som möjligt av utvecklingen under innevarande år.

Beräkningen av prognosen, som publiceras årligen på hösten, baserar sig på arbetsgivarnas skadeanmälningar riktade till försäkringsanstalterna för arbetsolyckor bland löntagarna.

I beräkningen används också metoderna för tidsseriemodellering, som används för att uppskatta utvecklingen mot slutet av året på basis av tidigare års utfall och de variabler som förutsäger utvecklingen av ekonomin.

”Det är uppenbart att det funnits ett behov av och en beställning på prognosen. Slutsatser och relaterade åtgärder måste planeras utifrån aktuell och helst framåtblickande information, eftersom beslut fattas för framtiden. Statistik är alltid historiska data. Naturligtvis innefattar prognosen alltid osäkerheter, och för närvarande finns det en exceptionellt hög grad av osäkerhet i prognoserna för den ekonomiska utvecklingen. I vår bedömning utgick vi dock från att de kriser som påverkar och hotar ekonomin ännu inte kommer att ha någon betydande inverkan på årets utveckling", reflekterar Tynkkynen över behovet av och arten av TVK:s prognosverksamhet.