Kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien listaa seurataan

Viime vuonna Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tulleita kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui 20. Tämä selviää Työtapaturmatiedossa julkaistusta TVK:n ylläpitämästä listasta.

TVK:n tutkimusyksikön ylläpitämälle listalle merkitään kaikki kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat, joista TVK saa tiedon esimerkiksi median julkaisemista uutisista ja tiedoista.

Tätä epävirallista listausta on alettu ylläpitää TVK:ssa, koska mikään muu taho Suomessa ei kokoa ja julkaise tietoja työtapaturmakuolemista jo turman sattumisvuoden kuluessa.

Tällaiselle kootulle, ajankohtaiselle ja jatkuvasti päivitettävälle tiedolle on laajasti kysyntää erityisesti työturvallisuusalan ammattilaisten taholta.

Kaikki listalle kirjatut tapaukset eivät kuitenkaan ole TVK:n ylläpitämään viralliseen työtapaturmatilastoon kuuluvia.  
TVK tilastoi lakisääteisen tehtävänsä mukaisesti työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvatut työntekijöiden kuolemaan johtaneet työtapaturmat.

Lisäksi TVK tilastoi yrittäjien työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta vakuutuksesta korvatut yrittäjille sattuneet työtapaturmakuolemat.

”Listalle merkityt tapaukset eivät ole verrannollisia TVK:n virallisen työtapaturmatilaston kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien kanssa. Listalle merkitään kaikki tietoomme tulleet tapaukset, myös esimerkiksi sellaiset yrittäjien ja maatalousyrittäjien tapaukset, jotka eivät kuulu viralliseen työtapaturmatilastoihimme”, toteaa TVK:n työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola.

Veijola mainitsee myös, että lista ei ole toisaalta kaiken kattavakaan, joitakin tapauksia voi jäädä listalle myös merkitsemättä.

”Aina kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat eivät päädy uutisotsikoihin, eikä median julkaisemasta onnettomuusuutisesta aina pysty päättelemään sitä, että kyse on ollut työssä tapahtuneesta tapaturmasta ja näin tapaus voi jäädä listalle merkitsemättä.” 

Työtapaturmatiedon käyttödatan mukaan listaa luetaan ahkerasti ja ajoittain mediakin voi käyttää sitä lähteenään.

”Olemme huomanneet, että aina ei ehkä ymmärretä eroa ajantasaisen kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat -listan tietojen ja virallisen työtapaturmatilaston tietojen välillä. Listan avulla pyrimme antamaan lukijoille kokonaiskuvan Suomessa sattuvista kuolemaan johtaneista työtapaturmista riippumatta siitä kuuluvatko ne lakisääteisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen piiriin vai ei. Koemme, että molemmille tiedoille on käyttöä.”

Viime vuonna maataloustöissä sattui useampi kuolemaan johtanut tapaturma ja myös media kirjoitti näistä. Todennäköisesti nämä tapaukset ovat nousseet mediassa paremmin esiin OTKESin työkuolemat 2023 teematutkinnan myötä.

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuuttamisesta ja tapaturmien tilastoinnista vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Tapaukset on merkitty TVK:n kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien listalle, mutta ne eivät tule näkymään TVK:n työtapaturmatilaston luvuissa.

Tilastokeskus yhdistää ja julkaisee vuosittain TVK:n ja Melan tilastotiedot, mutta julkaisu tapahtuu usein muutaman vuoden viiveellä.

Tietoon tulleet työpaikkakuolemat, Työtapaturmatiedon sivu

Aiemmin onnettomuustutkinnasta sivuillamme julkaistua: 
Otkesin teematutkinta työkuolemista vuonna 2023