Otkes antoi työturvallisuutta koskevia suosituksia

On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kuk­sen (Otkes) tee­ma­tut­kin­ta vuo­den 2023 ai­ka­na ta­pah­tu­neis­ta ta­pa­tur­mai­sis­ta työ­kuo­le­mis­ta on val­mis­tu­nut ja tutkinnan raportti on julkaistu. Otkes antaa neljä työturvallisuuteen liittyvää suositusta raportissaan.

Vuonna 2023 ta­pah­tui 23 Otkesin tut­kin­ta­ryh­män ra­jauk­sen mu­kais­ta työ­kuo­le­maa, joista noin puolet tapahtui maa- ja metsätalousalalla. Maa- ja metsätalousalalla työtapaturmassa kuollut oli useimmiten tilan yrittäjä, eläkkeelle jäänyt yrittäjä tai perheenjäsen.

Tutkinnassa olleiden onnettomuuksien uhrien keski-ikä oli 49 vuotta. Kaikki kuolleet olivat miehiä. Useimmissa tutkituissa tapauksissa onnettomuuteen joutunut henkilö työskenteli yksin, kun tapaturma sattui.

Erityisesti yrittäjien työturvallisuudessa ilmeni puutteita. Yrittäjien työturvallisuusosaaminen perustuu pitkälti yrittäjien omaan aktiivisuuteen.

Teematutkinnan perusteella Otkes antaa raportissaan työturvallisuuden kehittämiseksi tarkemmat suositukset sosiaali- ja terveysministeriölle, liikenne- ja viestintävirastolle, Kiinteistötyönantajat ry:lle ja Kuntaliitolle sekä puolustusvoimille.

Otkesin teematutkintaryhmässä oli mukana Tapaturmavakuutuskeskuksen työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola.

Lue tarkemmin tutkinnasta ja sen havainnoista Onnettomuustutkintakeskuksen sivulta.