Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen korvaussummien määrää nostettiin vuosille 2024-2025

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta maksettavia korvausmääriä tarkistettiin vuosille 2024 ja 2025. Vuonna 2024 tai sen jälkeen tapahtuneesta vakuutetun työntekijän kuolemasta vakuutusehdoissa määritellylle leskelle maksettava korvaus on 5 020–17 970 euroa. Myös vakuutusehtoihin tehtiin muutama tarkistus.

Korvauksen suuruus määräytyy kuolleen työntekijän iän ja huollettavien lasten lukumäärän perusteella. Jos työntekijän kuolinsyynä oli tapaturma, maksetaan lisäksi 50 prosentin tapaturmakorotus.

Vakuutusehdoissa mainittua vakuutetun lasta koskevaa määritelmää tarkistetiin ja lisäksi myös korvausoikeuden rajoitusehtoa tarkistettiin seuraaville kahdelle vuodella, jota nyt vuoden alussa voimaan tulleet vakuutusehdot ja korvausmäärät koskevat.

Mikä on työntekijäin ryhmähenkivakuutus?

Valtakunnalliset työmarkkinajärjestöt sopivat vakuutusturvan järjestämisestä, vakuutuksen sisällöstä ja laajuudesta.

Vakuutuksen ottaa työnantaja, joka myös maksaa vakuutusmaksun. Velvollisuus vakuutuksen ottamiseen koskee kaikkia työnantajia, joita sitovassa työehtosopimuksessa tai joiden alalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on ryhmähenkivakuutusta koskevat määräykset.

Vakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-aikana. Vakuutuksesta maksetaan kertakorvaus työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia.

Vakuutusehdot ja esite vakuutuksesta löytyvät työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen verkkosivuilta.